Làm Việc Với Form Trong Php

Làm việc với form trong php gồm các vấn đề: thực hiện $_GET, $_POST ; hiện tại lại giá trị ; kiểm tra tài liệu và hiện nay lỗi ; xử trí file upload; áp dụng của method get … Đậy là nội dung bài viết bổ trợ cho video clip ở cuối, những em hãy xem đoạn clip trước nhé.

$_GET cùng $_POST

$_GET: là array vào PHP dùng để chứa những tham số vào url$_POST: là array trong PHP dùng để làm chứa những giá trị trong size POSTĐể xem kết cấu 2 array này: sử dụng lệnh print_r. Ví dụ:

lấy ra 1 cực hiếm trong $_GET, $_POST, sử dụng $_POST<‘key’> , $_GET<‘key’> . Ví dụ:

Tạo form

a. Chế tác trang formThemSP.php với code:


Bạn đang xem: Làm việc với form trong php

tên SP
giá bán
Hình
Ngày nhập
Loại thành phầm Sách lịch sử dân tộc Văn học tập thẩm mỹ sống học tập làm tín đồ
Ẩn hiện tại
hiện

Xem thêm: Top 8 Phần Mềm Hr-Manager - 12 Phầm Mềm Quản Lý Nhân Sự (Hrm) Tốt Nhất 2019

Ẩn
Lưu dữ liệu Xóa có tác dụng lại

Lấy dữ liệu khi submit

Hiện lại quý hiếm trong form

Khi submit, trang web sẽ nạp lại, dẫn đến các giá trị user sẽ gõ trong số control có khả năng sẽ bị mất. Mang đến nên rất cần phải hiện lại.Hiện giá bán trị cho những control trong form bằng cách gán quý hiếm trong ở trong tính value . Ví dụ:value="" id="tensp" obatambeienwasirherbal.com="tensp" type="text" class="form-control">

Hiện những lỗi

Việc kiểm tra tài liệu trong form rất có thể có một trong những lỗi yêu cầu thông báo"; if (strlen($tensp)>20) $loi.="Tên sản phẩm dài quá"; if (strlen($gia)0"; …Để hiện lỗi, sinh sống đầu form nếu thấy đổi mới lỗi có giá trị thì hiện nay ra


Xử lý tài liệu kiểu file

Nhận tin tức của tệp tin qua $_FILES<‘obatambeienwasirherbal.comCủaControl’>. Ví dụ

$h = $_FILES<"hinh">;// $h = Array ( => bg cam.jpg => image/jpeg => E:xampp mpphpC11.tmp => 0 => 29342 )$h là mảng có 5 bộ phận : obatambeienwasirherbal.com, size, type , tmp_obatambeienwasirherbal.com , error. Vào đó

obatambeienwasirherbal.com:là thương hiệu của tệp tin hình cơ mà user sẽ submitsize: kích cỡ của filetype: hình dạng data trong tệp tin được submittmp_obatambeienwasirherbal.com: con đường path file đã được lưu trong folder tmperror: cho biết có lỗi không.

Lưu file submit bằng phương pháp di gửi từ địa điểm lưu tạm mang lại chỗ mới bằng lệnh move_uploaded_file($tmp_obatambeienwasirherbal.com, $newPath);

$tmp_obatambeienwasirherbal.com= $h<"tmp_obatambeienwasirherbal.com">; $obatambeienwasirherbal.com= $h<"obatambeienwasirherbal.com">; $newPath="khoMedia/" . $obatambeienwasirherbal.com; move_uploaded_file($tmp_obatambeienwasirherbal.com, $newPath);

Xử lý submit ở tệp tin khác

Địa chỉ tệp tin khác khai báo trong ở trong tính kích hoạt của form

Form tất cả method là GET

Ít khi sử dụng hơn postChỉ sử dụng method get lúc thật sự đề nghị , đó là lúc cần đưa các biến trong size lên địa chỉ cửa hàng giúp user nhưng không phải user nhập các biếnVí dụ 1: trang tin tức trong loại với thông số idLT. => chọn trong select 1 các loại tin rồi submit để hiện tin trong loại

demoGET1.php

query($sql);?> $row) {?>
Đăng: - coi


Hiện form loại tin

query("SELECT idLT, Ten FROM loaitin");?> "> Xem lấy ví dụ như 2: gồm trang tin theo từ bỏ khóa với thông số tukhoa. è gõ tự khóa trong khung rồi submit để hiện tin chứa từ khóa (bài toán tra cứu kiếm)


demoGET2.php

query($sql);?> $row) {?>
Đăng: - xem


Form tìm kiếm cùng với method get được dùng để mang từ khóa lên url

coi Database thaylongweb_tintuc

Các vụ việc khi thao tác với khung trong php cơ bản như trình diễn ở trên, vẫn còn đó một vài đấn đề khác thầy sẽ trình bày sau.