Hàm str_replace trong php và ví dụ thực tế đi kèm

Chuỗi là 1 phong cách tài liệu đặc biệt quan trọng cùng thường xuyên được áp dụng. Trong bài học này, bản thân đã chỉ dẫn chúng ta một số trong những hàm cách xử lý chuỗi String trong PHP.

Bạn đang xem: Hàm str_replace trong php và ví dụ thực tế đi kèm


Video Xử lý chuỗi String vào PHP. – String functions

Hướng dẫn chi tiết

echo

eđến ($string)

In ra màn hình với không trả về cực hiếm gì

emang lại "Hello";echo("Hello");

printf

printf ( string $format <, mixed $… > ) : int

In ra theo định dạng

$str = "Hiiiii";printf("Đây là %s",$str);

print_r

print_r($variable)

In ra màn hình đọc tin của một trở thành (mảng, đối tượng người dùng, chuỗi …)

$arr =array( "key" => "value", "key1" => 2);print_r($arr);

explode

Phân bóc chuỗi nguồn vào dựa vào cam kết từ phân làn, trả về 1 mảng.

$str = "string 1,string2,string3";// explode(phân bóc, chuỗi nguồn vào, số thành phần ước ao mang ra)$kq = explode(",",$str,3);var_dump($kq);

implode

Ghép những bộ phận của mảng thành 1 chuỗi.

$kq = array("string 1","string 2","string 3");$str = implode(",",$kq);eđến $str;

str_split

Cắt chuỗi cùng gửi thành mảng cam kết từ.

$str = "123456";$kq = str_split($str);print_r($kq);

str_replace

Thay cụ ký kết tự hoặc một quãng chuỗi bởi một ký kết từ bỏ hoặc một quãng chuỗi không giống.

$str = "cầu thơm dừa đầy đủ xoài";$str = str_replace("thơm","chôm chôm",$str);cũng có thể cầm cố thế hàng loạt bằng cách thực hiện mảng.

$str = "Mâm ngũ quả cầu thơm dừa đủ xoài";$replace = array("dư","chôm chôm","táo","lê");$find = array("cầu", "thơm", "dừa", "đủ", "xoài");$str = str_replace($find, $replace, $str);emang lại $str;

str_repeat

Lặp một ký từ hoặc một chuỗi theo tần số mong ước.

Xem thêm: Phần Mềm Eagleeyes Cho Máy Tính, Hướng Dẫn Tải Và Sử Dụng Phần Mềm Eagleeyes

$str = "hello";$str = str_repeat($str,5);echo $str;

substr

substr($chuoi_ban_dau,

Lấy ra một đoạn chuỗi từ chuỗi cha đầu.

$str = "I love you";$str = substr($str, 1, );echo $str;

strstr – stristr

strstr($chuoi_ban_dau, $chuoi_can_tim)

Trả về đoạn chuỗi bước đầu từ đoạn chuỗi yêu cầu kiếm tìm. Lưu ý, hàm strstr có riêng biệt chữ viết hoa – hay.


*
html_entity_decode

Có tác dụng ngược lại cùng với hàm htmlentities.

htmlspecialchars

Hàm htmlspecialchars bao gồm chức năng tựa như với hàm htmlentities.

$str = "NO NAME";$str = htmlspecialchars($str);emang lại $str;

htmlspecialchars_decode

Có chức năng ngược trở lại cùng với hàm htmlspecialchars .

json_encode

Trả về một định hình JSON từ 1 quý giá lúc đầu truyền vào.

$arr = array( "key" => "value1", "key" => "value1");$json = json_encode($arr);echo($json);$json = json_encode( new class("Red", 4) public $color; public $num; public function __construct($color, $num) $this->color = $color; $this->num = $num; );echo($json);

json_decode

Giải mã một JSOn thành một quý giá hoàn toàn có thể thực hiện trong PHP

$temp = json_decode($json);var_dump($temp);Code mẫu: Download

Nếu tất cả thắc mắc, hãy đặt câu hỏi bởi cách comment bên dưới, qua email, hoặc nhắn tin qua Fanpage Góc có tác dụng web.