Tạo form đăng nhập php pdo

Hôm ni, chúng tôi gửi mang lại các bạn bài bác lí giải ĐK với singin bởi PHPhường. thuận tiện bằng cách áp dụng liên kết PDO với mã hóa password xuất sắc rộng, bao gồm ưu thế là thao tác trên những hệ thống cửa hàng tài liệu không giống nhau. PDO là một trong những phần mở rộng của PHP cho phép họ triển khai mã được di chuyển hẳn qua nhiều đại lý tài liệu và căn cơ.

Bạn đang xem: Tạo form đăng nhập php pdo

Bảng Users Bảng users đựng toàn bộ những chi tiết đăng ký của người tiêu dùng.


CREATE TABLE `users` (`uid` int NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT ,`username` varchar(25) NOT NULL UNIQUE,`password` varchar(200) NOT NULL ,`email` varchar(100) NOT NULL,`name` varchar(100) NOT NULL,`profile_pic` varchar(200) NOT NULL,);

Kích hoạt nhân tài PDO extension mang lại PHPhường, search tệp tin này vào tệp cấu hình php.ini.

Xem thêm: http thuvienluanvan com datmua php

config.phpTập tin cấu hình kết nối cửa hàng tài liệu, tại chỗ này các bạn phải sửa đổi tên người dùng, mật khẩu đăng nhập và những chi tiết cơ sở dữ liệu. Nếu bạn đang sử dụng các đại lý tài liệu không giống chuyển đổi quý giá kết nối trình điều khiển PDO ().


exec("mix names utf8");$dbConnection->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);return $dbConnection;}catch (PDOException $e) emang lại "Connection failed: " . $e->getMessage();}?>

PostgreSquốc lộ PDO connectionBật PDO_PGSQL extension cùng sử dụng pgsql:host=$dbhost;port=5432;dbname=$dbname;$dbuser, $dbpassMã HTML đăng nhậpNội dung mã HTML dễ dàng.


*
Mã HTML trang đăng ký
Trang đăng ký người tiêu dùng.


*
Mã CSS


#login,#signupwidth: 300px; border: 1px solid #d6d7da;padding: 0px 15px 15px 15px;border-radius: 5px;font-family: arial;line-height: 16px;color: #333333; font-size: 14px;background: #ffffff;rgba(200,200,200,0.7) 0 4px 10px -1px#loginfloat:left;#signupfloat:right;h3color:#365D98size labelfont-weight: bold;khung label, khung inputdisplay: block;margin-bottom: 5px;width: 90%khung inputborder: solid 1px #666666;padding: 10px;border: solid 1px #BDC7D8; margin-bottom: 20px.button background-color: #5fcf80 ;border-color: #3ac162;font-weight: bold;padding: 12px 15px;max-width: 100px;color: #ffffff;.errorMsgcolor: #cc0000;margin-bottom: 10px
prepare("SELECT uid FROM users WHERE (username=:usernameThư điện tử or email=:usernameEmail) AND password=:hash_password");$stmt->bindParam("usernameEmail", $usernameEmail,PDO::PARAM_STR) ;$stmt->bindParam("hash_password", $hash_password,PDO::PARAM_STR) ;$stmt->execute();$count=$stmt->rowCount();$data=$stmt->fetch(PDO::FETCH_OBJ);$db = null;if($count)$_SESSION<"uid">=$data->uid; // Storing user session valuereturn true;elsereturn false;}catch(PDOException $e) emang lại ""error":"text":". $e->getMessage() ."";}/* User Registration */public function userRegistration($username,$password,$email,$name)try$db = getDB();$st = $db->prepare("SELECT uid FROM users WHERE username=:username OR email=:email");$st->bindParam("username", $username,PDO::PARAM_STR);$st->bindParam("email", $tin nhắn,PDO::PARAM_STR);$st->execute();$count=$st->rowCount();if($countprepare("INSERT INTO users(username,password,gmail,name) VALUES (:username,:hash_password,:email,:name)");$stmt->bindParam("username", $username,PDO::PARAM_STR) ;$hash_password= hash("sha256", $password); //Password encryption$stmt->bindParam("hash_password", $hash_password,PDO::PARAM_STR) ;$stmt->bindParam("email", $email,PDO::PARAM_STR) ;$stmt->bindParam("name", $name,PDO::PARAM_STR) ;$stmt->execute();$uid=$db->lastInsertId(); // Last inserted row id$db = null;$_SESSION<"uid">=$uid;return true;else$db = null;return false;catch(PDOException $e) emang lại ""error":"text":". $e->getMessage() ."";}/* User Details */public function userDetails($uid)try$db = getDB();$stmt = $db->prepare("SELECT gmail,username,name FROM users WHERE uid=:uid");$stmt->bindParam("uid", $uid,PDO::PARAM_INT);$stmt->execute();$data = $stmt->fetch(PDO::FETCH_OBJ); //User datareturn $data;catch(PDOException $e) eđến ""error":"text":". $e->getMessage() ."";}?>