Sửa lỗi ajax

JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Bạn đang xem: Sửa lỗi ajax


*

hi bản thân đang có tác dụng 1 giao diện có cập nhật Ajax mà mình không chạy được cùng pháp sinh lỗichúng ta coi dùm bản thân thử lỗi chỗ nào với cho chương trình bản thân hoàn thiên rộng títhanks allhttp://www.mediafire.com/download/4v3cee14go550nw/Ajax.zipcode

/** To change this license header, choose License Headers in Project Properties.* To change this template tệp tin, choose Tools | Templates* & open the template in the editor.*/package core;import java.util.ArrayList;import javax.faces.bean.ManagedBean;import javax.faces.bean.SessionScoped;import java.util.regex.Matcher;import java.util.regex.Pattern;/****
SessionScopedpublic class UserBean private String name; private String pass; private String mail; private String industry; private String Error = ""; private String city; private String sothich<>; private String mon; public String<> getSothich() return sothich; public void setSothich(String<> sothich) this.sothich = sothich; public String getMon() return mon; public void setMon(String mon) this.tháng = mon; public String getName() return name; public String getPass() return pass; // INDUSTRY public String getIndustry() return industry; public void setIndustry(String industry) this.industry = industry; /// ERROR public void setError(String Error) this.Error = Error; public String getError() return Error; public String getMail() return mail; //CITY public String getCity() return city; public void setCity(String city) this.đô thị = city; System.out.println("City:" + city); public void setName(String name) this.name = name; if (name.equalsIgnoreCase("")) Error = "chúng ta chưa nhập name"; else Error = ""; public void setPass(String pass) this.pass = pass; if (pass.equalsIgnoreCase("")) Error = "các bạn chưa nhập password"; else Error = ""; public void setMail(String mail) this.mail = mail; Pattern patternObject = Pattern.compile("^<_A-Za-z0-9-\+>+(\.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Base - Nền Tảng Quản Trị Doanh Nghiệp Toàn Diện

<_A-Za-z0-9->+)*
" + "+(\.+)*(\.2,)$"); Matcher matcherObject = patternObject.matcher(mail); if (mail.equalsIgnoreCase("")) Error = "Bạn chÆ°a nháºp email"; else if (!matcherObject.matches()) Error = "Ä�ịa chỉ gmail khĂ´ng hợp lệ"; else Error = ""; public String check() if (Error.equalsIgnoreCase("")) return "welcome"; else return "index";
AJAX Đăng ký kết
User Name:
Oassword:
Mail:
Industry:
City:
Sở Thích:
Desired :