SRC TRONG HTML LÀ GÌ, SRC (SYSTEM REFERENCE CODE) LÀ GÌ THẺ TRONG HTML


Trình chú ý hỗ trợ

*
*
*
*
*
*

*

Không được cung cấp trong DTD Strict

Thuộc tínhGiá trịVí dụMô tả
onclickCode scriptonclick="https://obatambeienwasirherbal.com/code"https://obatambeienwasirherbal.com/Script chạy lúc click chuột.

Bạn đang xem: Src trong html là gì, src (system reference code) là gì thẻ trong html

ondblclickCode scriptondblclick="https://obatambeienwasirherbal.com/code"https://obatambeienwasirherbal.com/Script chạy lúc double click chuột.
onmousedownCode scriptonmousedown="https://obatambeienwasirherbal.com/code"https://obatambeienwasirherbal.com/Script chạy lúc button con chuột được nhấn.
onmousemoveCode scriptonmousemove="https://obatambeienwasirherbal.com/code"https://obatambeienwasirherbal.com/Script chạy khi dịch rời con trỏ chuột.
onmouseoutCode scriptonmouseout="https://obatambeienwasirherbal.com/code"https://obatambeienwasirherbal.com/Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột thoát ra khỏi thành phần.

Xem thêm: Round Ing Numbers With Php, Rounding: Ceil(), Floor(), And Round()

onmouseoverCode scriptonmouseover="https://obatambeienwasirherbal.com/code"https://obatambeienwasirherbal.com/Script chạy khi dịch rời con trỏ chuột dịch chuyển trên thành phần.
onmouseupCode scriptonmouseup="https://obatambeienwasirherbal.com/code"https://obatambeienwasirherbal.com/Script chạy lúc button loài chuột được thả ra.
onkeydownCode scriptonkeydown="https://obatambeienwasirherbal.com/code"https://obatambeienwasirherbal.com/Script chạy khi nút trên bàn phím được nhấn.
onkeypressCode scriptonkeypress="https://obatambeienwasirherbal.com/code"https://obatambeienwasirherbal.com/Script chạy lúc nút trên keyboard được nhấn và thả ra.
onkeyupCode scriptonkeyup="https://obatambeienwasirherbal.com/code"https://obatambeienwasirherbal.com/Script chạy lúc nút trên keyboard được thả ra.