Share code slideshow ảnh html

Việc cài một slideshow đến website vẫn khiến website của người sử dụng trông bắt mắt rộng cùng dễ ợt chuyển trên văn bản mang lại bạn xem hơn, mặc dù bài toán thực hiện những slideshow bởi javacritp hay flash sẽ khiến cho trang của khách hàng trlàm việc đề nghị nặng nài nỉ với load lờ đờ rộng. Giờ phía trên với việc Ra đời của CSS3, bạn cũng có thể vẹn cả song đường Lúc nhưng css3 hỗ trợ cho bạn tương đối đầy đủ nằm trong tính để tạo ra một slideshow biểu thị hình ảnh cực kỳ chuyên nghiệp.Chúng ta thuộc làm cho mỗi bước sản xuất slideshow nào:

Cách 1 : HTML


*
*
*
*
*
*

Bước 2 : CSSTất cả mang đến việc tạo thành slideshow biểu đạt là tại đây

span.cap display:none;ul.slider margin:0 auto;height:455px;list-style:none;position:relative;width:706px;ul.slider li float:left;-moz-transition: 1s;-ms-transition: 1s;-o-transition: 1s;-webkit-transition: 1s;transition: 1s;ul.slider li.slides border:1px solid #888;height:453px;overflow:hidden;position:relative;width:604px;z-index:10;-moz-transition: 1s;-ms-transition: 1s;-o-transition: 1s;-webkit-transition: 1s;transition: 1s;ul.slider li.slides img display:block;left:50%;opacity:0;position:absolute;top:0;-moz-transform: scale(0.5);-ms-transform: scale(0.5);-o-transform: scale(0.5);-webkit-transform: scale(0.5);transform: scale(0.5);-moz-transition: 1s;-ms-transition: 1s;-o-transition: 1s;-webkit-transition: 1s;transition: 1s;ul.slider li.slides img.g1,ul.slider li.slides img.g2,ul.slider li.slides img.g3,ul.slider li.slides img.g4,ul.slider li.slides img.g5 margin-left:-302pxul.slider li.lArrow,ul.slider li.rArrow background-color:#bbb;border:2px solid #888;height:451px;position:relative;width:48px;z-index:5;ul.slider li.lArrow border-radius:100px 0 0 100px;border-width:2px 0 2px 2px;ul.slider li.rArrow border-radius:0 100px 100px 0;border-width:2px 2px 2px 0;ul.slider li.lArrow a,ul.slider li.rArrow a display:block;height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:50px;ul.slider li.lArrow:hover background-color:#eee;left:2px;ul.slider li.rArrow:hover background-color:#eee;left:-2px;ul.slider li.trachồng background-color:rgba(255,255,255,0.3);clear:left;height:25px;margin-left:51px;margin-top:-25px;position:relative;text-align:center;width:604px;z-index:20;ul.slider li.traông chồng a background-color:#fff;display:inline-block;height:15px;margin:5px;width:10px;border-radius:5px;-moz-box-shadow:2px 1px 1px #000000;-ms-box-shadow:2px 1px 1px #000000;-webkit-box-shadow:2px 1px 1px #000000);-o-box-shadow:2px 1px 1px #000000;box-shadow:2px 1px 1px #000000;ul.slider li.track a:hover background-color:#0f0;span#slide1:target ~ ul.slider li.slides .g1,span#slide2:target ~ ul.slider li.slides .g2,span#slide3:target ~ ul.slider li.slides .g3,span#slide4:target ~ ul.slider li.slides .g4,span#slide5:target ~ ul.slider li.slides .g5 opacity:1;-moz-transform: scale(1);-ms-transform: scale(1);-o-transform: scale(1);-webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);ul.slider li.slides .g0 margin-left:-302px;opacity:1;-moz-transform: scale(1);-ms-transform: scale(1);-o-transform: scale(1);-webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);span#slide1:target ~ ul.slider li.slides .g0,span#slide2:target ~ ul.slider li.slides .g0,span#slide3:target ~ ul.slider li.slides .g0,span#slide4:target ~ ul.slider li.slides .g0,span#slide5:target ~ ul.slider li.slides .g0 opacity:0;-moz-transform: scale(0);-ms-transform: scale(0);-o-transform: scale(0);-webkit-transform: scale(0);transform: scale(0);span#slide1:target ~ ul.slider li.trachồng .tr1,span#slide2:target ~ ul.slider li.traông xã .tr2,span#slide3:target ~ ul.slider li.track .tr3,span#slide4:target ~ ul.slider li.traông chồng .tr4,span#slide5:target ~ ul.slider li.traông xã .tr5 background-color:#f00;span#slide1:target ~ ul.slider li.lArrow a,span#slide1:target ~ ul.slider li.rArrow a z-index:10span#slide1:target ~ ul.slider li.rArrow .a2 z-index:100span#slide1:target ~ ul.slider li.lArrow .a8 z-index:100span#slide2:target ~ ul.slider li.lArrow a,span#slide2:target ~ ul.slider li.rArrow a z-index:10span#slide2:target ~ ul.slider li.rArrow .a3 z-index:100span#slide2:target ~ ul.slider li.lArrow .a1 z-index:100span#slide3:target ~ ul.slider li.lArrow a,span#slide3:target ~ ul.slider li.rArrow a z-index:10span#slide3:target ~ ul.slider li.rArrow .a4 z-index:100span#slide3:target ~ ul.slider li.lArrow .a2 z-index:100span#slide4:target ~ ul.slider li.lArrow a,span#slide4:target ~ ul.slider li.rArrow a z-index:10span#slide4:target ~ ul.slider li.rArrow .a5 z-index:100span#slide4:target ~ ul.slider li.lArrow .a3 z-index:100span#slide5:target ~ ul.slider li.lArrow a,span#slide5:target ~ ul.slider li.rArrow a z-index:10span#slide5:target ~ ul.slider li.rArrow .a6 z-index:100span#slide5:target ~ ul.slider li.lArrow .a4 z-index:100Các các bạn thấgiống hệt, cũng đâu thua kém hầu hết slideshow bằng flash giỏi jquery nên không bạn.