Session trong php là gì? 297 bài học lập trình php hay nhất 297 bài học lập trình php hay nhất

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


Bạn đang xem: Session trong php là gì? 297 bài học lập trình php hay nhất 297 bài học lập trình php hay nhất

*

Cơ bạn dạng về PHPHoạt động PHP nâng caoVí dụ về form trong PHPVí dụ về đằng nhập vào PHPVí dụ về AJAX vào PHPVí dụ về XML trong PHPPHP Frame WorkDesign Pattern trong PHPTổng thích hợp hàm vào PHPTài liệu PHP tham khảo
Đăng nhập Facebook bởi PHP

Xem thêm:

Trang trước
Trang sau

Chúng ta có thể sử dụng singin Facebook để có thể chấp nhận được người dùng truy cập vào trong Website. Chương này sẽ phân tích và lý giải về singin với Facebook PHP SDK.

Đăng nhập cùng với Facebook

Chọn Website

Cung cung cấp một app name và nhấn vào Create New Facebook app ID

Nhấn vào Create app ID

Nhấn vào Skip Quick Test

Bước cuối cùng, nó đang hiển thị hình ảnh:

*

Tạo fbconfig.php file

Mở fbconfig.php file và thêm app ID và phầm mềm Secrete.

FacebookSession::setDefaultApplication( "app ID","App Secrete " );// đăng nhập với việc trợ góp của redirect_uri $helper = new FacebookRedirectLoginHelper("Địa chỉ web của bạn" );
Cuối cùng, fbconfig.php file vẫn trông tương tự như:

getSessionFromRedirect(); } catch( FacebookRequestException $ex ) // lúc Facebook trả về một lỗi catch( Exception $ex ) // khi gồm lỗi cùng với validate // khám nghiệm session if ( isset( $session ) ) // request cho tài liệu từ người tiêu dùng $request = new FacebookRequest( $session, "GET", "/me" ); $response = $request->execute(); // mang response $graphObject = $response->getGraphObject(); $fbid = $graphObject->getProperty("id"); // đem Facebook ID $fbfullname = $graphObject->getProperty("name"); // mang tên rất đầy đủ $femail = $graphObject->getProperty("email"); // lấy thư điện tử ID /* ---- những biến Session -----*/ $_SESSION<"FBID"> = $fbid; $_SESSION<"FULLNAME"> = $fbfullname; $_SESSION<"EMAIL"> = $femail; /* ---- vị trí header sau session ----*/ header("Location: index.php"); else $loginUrl = $helper->getLoginUrl(); header("Location: ".$loginUrl); ?>

Tạo Login page

Login Page được áp dụng để đăng nhập vào FB.