PHP — TRẢ LẠI JSON TỪ MỘT PHP KỊCH BẢN


Bất cứ lúc nào ai đang nỗ lực trả lại phản hồi JSON mang lại API hoặc nếu như không, hãy đảm bảo an toàn chúng ta gồm những tiêu đề tương xứng với cũng bảo đảm chúng ta trả về dữ liệu JSON hợp lệ.

Đây là tập lệnh chủng loại giúp cho bạn trả về phản hồi JSON tự mảng PHPhường hoặc tự tệp JSON.

Tập lệnh PHPhường. (Mã):

"HealthMatters", "id" => "072b3d65-9168-49fd-a1c1-a4700fc017e0", "sentiment" => < "negative" => 44, "positive" => 56, >, "total" => "3400", "users" => < < "profile_image_url" => "http://a2.twimg.com/profile_images/1285770264/PGP_normal.jpg", "screen_name" => "rayalrumbel", "text" => "Tweet (A), #HealthMatters because life is cool :) We love this life & want to spkết thúc more.", "timestamp" => "$timestamp", >, < "profile_image_url" => "http://a2.twimg.com/profile_images/1285770264/PGP_normal.jpg", "screen_name" => "mikedingdong", "text" => "Tweet (B), #HealthMatters because life is cool :) We love sầu this life & want to lớn spkết thúc more.", "timestamp" => "$timestamp", >, < "profile_image_url" => "http://a2.twimg.com/profile_images/1285770264/PGP_normal.jpg", "screen_name" => "ScottMili", "text" => "Tweet (C), #HealthMatters because life is cool :) We love sầu this life và want to spend more.", "timestamp" => "$timestamp", >, < "profile_image_url" => "http://a2.twimg.com/profile_images/1285770264/PGP_normal.jpg", "screen_name" => "yogibawa", "text" => "Tweet (D), #HealthMatters because life is cool :) We love sầu this life & want khổng lồ spend more.", "timestamp" => "$timestamp", >, >,>;// Output đầu ra, responseecho json_encode($json_var);

Tệp JSON (JSON DATA):

"hashtag": "HealthMatters", "id": "072b3d65-9168-49fd-a1c1-a4700fc017e0", "sentiment": "negative": 44, "positive": 56 , "total": "3400", "users": < "profile_image_url": "http://a2.twimg.com/profile_images/1285770264/PGP_normal.jpg", "screen_name": "rayalrumbel", "text": "Tweet (A), #HealthMatters because life is cool :) We love this life & want lớn spend more.", "timestamp": "$timestamp" , "profile_image_url": "http://a2.twimg.com/profile_images/1285770264/PGP_normal.jpg", "screen_name": "mikedingdong", "text": "Tweet (B), #HealthMatters because life is cool :) We love sầu this life and want to lớn spover more.", "timestamp": "$timestamp" , "profile_image_url": "http://a2.twimg.com/profile_images/1285770264/PGP_normal.jpg", "screen_name": "ScottMili", "text": "Tweet (C), #HealthMatters because life is cool :) We love sầu this life & want khổng lồ spend more.", "timestamp": "$timestamp" , "profile_image_url": "http://a2.twimg.com/profile_images/1285770264/PGP_normal.jpg", "screen_name": "yogibawa", "text": "Tweet (D), #HealthMatters because life is cool :) We love this life và want khổng lồ spend more.", "timestamp": "$timestamp" >

Screeshot JSON:

*