Trước đây obatambeienwasirherbal.com Page có viết một bài về toán tử so sánh và toán tử logic trong PHP, thực tế PHP còn nhiều toán tử khác mà hôm nay tôi sẽ cùng bạn khám phá tiếp theo cách đầy đủ toàn diện hơn.

Đang xem: Chia lấy phần nguyên trong php chia lấy phần nguyên và phần dư của một phép chia

Cụ thể, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các loại toán tử sau:

Toán tử số họcToán tử gánToán tử so sánhToán tử tăng / giảmToán tử logicToán tử liên quan đến chuỗiToán tử liên quan đến mảng

Toán tử số học

Đây là kiểu toán tử chúng ta hay gặp nhất, nó thao tác trên các con số, đó là những phép toán cộng, trừ, nhân chia hết sức quen thuộc.

Xem thêm: Phần Mềm Boot Usb Win 10 Cực Đơn Giản Ai Cũng Có Thể Làm Được

Toán tửTênVí dụMô tả
+ Cộng $x + $y Biến x cộng với biến y
Trừ $x – $y Biến x trừ biến y
* Nhân $x * $y Biến x nhân biến y
/ Chia $x / $y Biến x chia biến y
% Lấy phần dư $x % $y Lấy phần dư của kết quả biến x chia cho biến y

Toán tử gán

Toán tử gán sử dụng dấu =, điều này có nghĩa là các toán hạng bên trái được thiết lập với giá trị của biểu thức bên phải.

Xem thêm: Đánh Giá Ocha Boss: Phần Mềm Ocha Có Tốt Không, Phần Mềm Ocha Có Tốt Không

GánTương ĐươngMô tả
x = y x = y Toán hạng bên trái được thiết lập với giá trị của biểu thức bên phải
x += y x = x +y Cộng
x *= y x = x * y Trừ
x /= y x = x / y Chia
x %= y x = x % y Lấy phần dư

Toán tử so sánh

Toán tửTênVí dụKết quả
== Bằng $x == $y Trả về kết quả True nếu biến x bằng với biến y
=== Giống hệt nhau $x === $y Trả về kết quả True nếu biến x bằng biến y và có cùng định dạng
!= Không bằng, không giống, khác $x != $y Trả về kết quả True nếu biến x khác biến y
Không bằng, không giống, khác $x $y Trả về kết quả True nếu biến x khác biến y
!== Hoàn toàn khác nhau $x !== $y Trả về kết quả True nếu biến x khác biến y hoặc no có 2 định dạng khác nhau
> Lớn hơn $x > $y Trả về kết quả True nếu biến x lớn hơn biến y
= Lớn hơn hoặc bằng $x >= $y Trả về kết quả True nếu biến x lớn hơn hoặc bằng biến y

Toán tử logic

Toán tửTênVí dụKết quả
and $x and $y Trả về kết quả True khi và chỉ khi x và y đều đúng
or Hoặc $x or $y Trả về kết quả True nếu chỉ cần một trong hai biến đúng
xor Xor $x xor $y Trả về kết quả True nếu x hoặc y đúng nhưng không phải cả hai
&& $x && $y Trả về kết quả True khi và chỉ khi x và y đều đúng
|| Hoặc $x || $y Trả về kết quả True nếu chỉ cần một trong hai biến đúng
! Phủ định !$x Trả về kết quả True nếu x là FALSE

Toán tử tăng và giảm

Toán tửTênMô tả
++$x Cộng 1 đơn vị Lấy giá trị của biến x cộng thêm 1 rồi gán lại cho x
$x++ Cộng 1 đơn vị Trả lại biến $x, sau đó mới cộng thêm 1
–$x Trừ 1 đơn vị Lấy giá trị của biến x trừ đi 1 rồi gán lại cho x
$x– Trừ 1 đơn vị Trả lại biến $x, sau đó mới trừ đi 1

Toán tử liên quan đến chuỗi

Toán tửTênVí dụKết quả
. Nối chuỗi $text1.$text2 Nối chuỗi text2 vào sau chuỗi text1, tex1 và text2 vẫn giữ nguyên giá trị
.= Nối và gán $text1.=$text2 Nối chuỗi text2 vào sau text1, text2 giữ nguyên giá trị, còn text1 được gán giá trị của chuỗi được nối

Toán tử liên quan đến mảng

Toán tửTênVí dụKết quả
+ $x +$y Trả về kết quả tổng hợp hai mảng x và y
== Bằng $x == $y Trả về kết quả True nếu hai mảng x và y có cùng cặp khóa và giá trị
=== Giống y nhau $x === $y Trả về kết quả True nếu hai mảng x và y có cùng cặp khóa/giá trị và mảng có cùng thứ tự, định dạng
!= Không bằng $x != $y Trả về kết quả True khi mảng x không bằng mảng y
Không bằng $x $y Trả về kết quả True khi mảng x không bằng mảng y
!== Khác nhau hoàn toàn $x !== $y Trả về kết quả True nếu x khác hoàn y

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *