PAPERCRAFT 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN PHẪU THUẬT 95 68 0

Bạn đang xem: Papercraft 12 cung hoàng đạo

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CHẠY TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG THÔNG MINH Phiên bản: 2.0
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CHẠY TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG THÔNG MINH Phiên bản: 2.0 15 6 0
ra mắt và khuyên bảo giải cụ thể đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng khối B Toán - hóa - sinh 710 0
ra mắt và trả lời giải chi tiết đề thi tuyển sinh ĐHCĐ khối b (toán hóa sinh) part 1 381 0
Gi i thi ệ u h ớng d ẫ n phổ biến v ề
PPC (Papercraft) I/ GI Ớ I THIÊU ̣ quy mô gi tuyệt g ọi papercraft, papermodel, cardmodel mô hình c ủ a nh ững m ẫ u v ật th ật cu ọc s ống quanh ta, đ ợ c làm t ừgi bìa giỏi gi c ứng Là m ột thú tiêu ki ể n hobby trò c dán th ủcông mang lại tr ẻcon quy mô gi b đ ầ u xu ất hi ện t ạp chí vào đ ầ u th ếk ỉ trăng tròn Phát tri ể n nh ất vào th ếchi ế n th ứ

Xem thêm: Sữa Dưỡng Thể Nivea Ban Đêm Có Tốt Không, Dưỡng Thể Nivea Có Tốt Không

II lo ại v ật li ệu nh ưs ắt, g ỗ, nh ựa tr ởthành mặt hàng qu ốc c ấm, gi m ột nguyên li ệ u ko b ị qu ản lí g ghe cho đ ế n g ần đâ y, mô hình nh ựa đ i tr ởnên thông d ụ ng s ựquan tâm t ới quy mô gi gi ảm d ần mạng internet xu ất hi ện, m ọi ng i bao gồm th ểd ễdàng tìm th nh ững b ản đưa ra ti ết tế bào hình(Kit), doạ m in nh ững vật dụng in xịt r ẻti ền, th ếlà quy mô gi ấ y tr ởnên thông d ụng kh ắp toàn c ầu khác v ới Origami th ờng nh ững tác gi ảsáng tác m ẫu r ồi v ẽl ại thành Dia, mô hình gi ấ y m ộ t ngành marketing th ực s ự những nhà s ản xu ất quy mô gi t ạo m ẫ u kit, ban đ ầ u v ẽtay, bây gi ờthì s ửd ụng nh ững ph ần m ền chuyên d ụng, r ồi bán cho m ọi ng i Ngh ềnày phát tri ển Đô ng Âu, nh ất tía Lan, bao gồm nhi ều hãng mô hình n ổi ti ếng t ừ
Ba lan v ẫn phạt tri ển đến t ới bây gi nh ư
GPM, Modelik ,Halinski mô hình gi phân chia hai h n g r ồi ti ếp t ụ c phân phát tri ển t ới ngày Đ ầ u tiên d ng đ ơn gi ản, tế bào t ảnh ững thú, dự án công trình ki ến trúc, nhân v ật ho ạt hình những m ẫu th n g ngươi ễ n phí bao gồm th ểtìm th d ễdàng mạng internet Lo ại th n g dùng làm quà t ặ ng hay giúp tr ẻt ậ phường th ủ công Lo ại th ứhai quy mô ph ức t ạp có scale xác đ ế n t ừng bỏ ra ti ế t Th n g m ẫu tank, battle
Ship, khí tài đưa ra ến tranh v ới mặt hàng tr ăm chi ti ết N ế u làm k ĩ tất cả th ểlàm ng i không giống không th ểnh ận gi ấ y II/ H Ư Ớ N G DÂN ̃ D Ụ NG C ỤC ƠB Ả N cho NG Ư ỜI T Ậ phường CH Ơ I : a Giây: ́ - Th n g s ủd ụng giâý 180gsm, môṭ sốchi tiêt́ cân ̀ giâý m ỏng h ơn ho ặc dày h ơn b M ột dao: Dao r ọc giâý ho ặc dao m ổ(y t ế) : Dao r ọc giâý có thể mua căn hộ sách, hiêu ̣ v ăn phòng phâm: ̉ Th n g phù h ợp c đ ng th ẳng Dao mổ gồm thể sở hữu t ại c ửa hàng phân phối d ụ ng c ụy t ế: hỗtr ợc đ n g cong, nét l ợn Dao m ổg ồm ph ần : cán dao b ằng inox (~ 15-20k) l ỡ i dao m ổ đề xuất dùng cán sô ́3 l ỡi s ố 11 (1k-2k/l ỡ i , download nhiêu ̀ s ẽr ẻh ơn) biện pháp s ửd ụng dao m ổ: Ph ải c ẩn th ận l ỡ i r ất bén M ởv ỏnhôm b ọc l ỡ i dao, tra vào cán dao M ỗi l ần dùng ngừng l v ỏnhôm b ọc l ại ho ặc ch ếm ột đ ầ u b ọc l ỡ i dao c Kéo : ngoại trừ s ửd ụng dao tất cả thể sử dụng kéo đê ̉ c đ n g bao ( đ n gi ản) c ủ a chi tiêt) ́ yêu cầu s ửd ụng kéo bao gồm l ỡ i d ầy đ ể t ạo l ực v ới lo ại giâý m ỏng d keo dán dán: keo g ồm lo ại : keo dán gi ấ y, keo dán s ữa, keo dán th ỏi keo dán giấy 502, th n g g ọi keo dán s - keo dán giấy dán gi ấy: keo dán n ớc - keo s ữa : Tr ắng nh ưs ữa, lo ại keo dán hay sử dụng môn nghệ thuâṭ giâý nhât ́ gồm thê ̉ cài đặt c ửa hàng phân phối vâṭ liêu ̣ xây d ưng (d ạng bôt) ̣ ho ặc download c ửa hàng v ăn phòng ph ẩ m d ạng keo dán pha, ch ỉ viêc̣ tải vềdùng - keo th ỏi (Glue stick) bán nhà đất sách ~3k-10k/ m ột th ỏi - keo dán giấy 502 gồm thể dán t ất c ảm ọi v ật, c ực đ ộ c , t ối nguy hi ểm v ới h b ốc lên có tác dụng cay m ắ t, ngh ẹ t th h ại ph ổi Ch ỉ sử dụng n thoáng khí thâṭ cân ̉ thân ̣ s ửd ụ ng lo ại keo dán Tính ch ất c lo ại nh ưsau : Độ c ứng (k ết dính) keo dán giấy 502>keo s ữa>keo th ỏi Kh ản ăng ch ỉnh s ửa sau dán : keo dán giấy th ỏi>keo s ữa>keo 502 Vi ệc s ửd ụng lo ại keo cho phù h ợp b ạn s ẽt ừt ừrút t ỉa kinh nghi ệ m qua vi ệc làm mô hình Ngoài bao gồm keo x ịt (spray adhesive) ph ủb ềm ặt r ộng hi ệu 3M, r ất ti ệ n dụ ng mang lại vi ệ c dán nhi ề u l ớp gi v ới Song ngân sách h cao ( 198, 200K $VN lon x ịt cao) dành cho ng ườ i ch lâu ngày d T nóng lót nhằm c gi : dùng để lót s ửd ụng dao m ổc ắt, n ếu ko đườn g c ko đẹp có tác dụng h ưl ưỡ i dao có th ểs d ụng t ấm l ịch c ũho ặc t ờgi bìa d ầy để lót.Cutting mat có tác dụng b ằng lo ại cao su đặc đặc bi ệt, có th ểt ự "lành l ại" sau b ị chém, b ảo v ệdao, đườn g c c ũ ng r ất êm giá bán 65k-120k v ới b ả ng A4, A3 gâp ́ đô i A4 :D CÁC B ƯỚ C LÀM MÔ HÌNH GI Ấ Y: a Để làm mô hình gi b ạn ph ải có "Kit" tế bào hinh gi ấ y Kit tất cả ngh ĩa ’ M ột b ộcó không thiếu ch ỉ doạ m mà dùng ’ Kit quy mô gi nh ững t ờgi bìa in color nh ững chi ti ết c mô hình (có đá nh s ố) Khi gồm kit r ồi ch ỉ vi ệ c c nh ững bỏ ra ti ết in gi r ồi dán l ại theo nh ưtrong h ướ n g d ẫn b V ậy Kit kiếm tìm t ừđâ u? Có phương pháp để có kit tế bào hinh gi : - tìm kiếm m ạng: gồm thể kiếm tìm vs t ừkhóa tiêng ́ viêṭ ho ặc ngôn ng ữkhác Sau tất cả file kit r ồi , in gi bìa (th ườ n g giây180g) ́ Gi in gồm th ểcó s ẵ n ti ệm, ho ặc có theo - Đặt thiết lập mô hinh gi t ừnh ững trang web site buôn bán mô hinh gi ấ y n cầu (Chi giá thành rât́ đắt đỏ TTo
TT) c bí quyết làm mô hình : In kit giấy bìa cứng sau cắt gấp theo đường dẫn kit (nét đứt cắt, ngay tức khắc gấp)
*
Mô hình giấy 12 cung hoàng đạo phiên bạn dạng chibi dễ thương cho chúng ta yêu yêu thích cung hoàng đạo. Bạn có thể dùng làm quà tặng tặng. Hoặc sáng chế hơn, bạn có thể dựng cảnh chụp hình, kế tiếp thêm caption vào cho ảnh để sáng tạo nên các câu chuyện giữa những cung hoàng đạo cũng là một trong ý tưởng hay. form size mô hình:Chiều cao: 4-5 cm.Chiều ngang: 2-3 cm.Cách thực hiện A. Chuẩn chỉnh bị1. Kit quy mô giấy 12 cung hoàng đạo Chibi kute
› Pass giải nén: obatambeienwasirherbal.com› sở hữu ra tiệm photo in màu trên chứng từ A4 bìa cứng trắng (180gsm). Lưu giữ ý: Kit này mình mình thấy được giới thiệu trên mạng từ bỏ hồi lâu rồi mà cũng hông bít chính xác của ai design. Do unique file Kit được tóm tắt hình hình ảnh bị lem nhòe và độ phân giải ảnh cũng không được đẹp mắt mấy, nên mình đã vẽ lại tất cả. Trong tệp tin mình đưa tất cả hai loại Kit cho chính mình lựa chọn, trong những số đó có một dạng hình là bản thân tự kiến thiết thêm, chúng ta chọn style làm sao thì in Kit style kia ra dùng.- Style 1:
*
- Style 2:
*
2. Dụng cụ
Dao rọc giấy (hoặc kéo).Keo sữa.B. Khuyên bảo xếp giấy Mình chỉ giải đáp mẫu một cung, ví dụ là cung Bảo Bình. Những cung còn sót lại cách cấp tương tự.1. Thân Bảo Bình
*
<1> : giảm ra và cần sử dụng keo dán lại sẽ được thân Bảo Bình.Thành phẩm:
*
2. Tay Bảo Bình
*
<2> : cắt ra và cần sử dụng keo dán lại sẽ tiến hành tay Bảo Bình.Thành phẩm:
*
*
Ráp tay vào thân Bảo Bình:
*
3. Đầu Bảo Bình
*
<3> : giảm ra và cần sử dụng keo dán lại sẽ tiến hành đầu Bảo Bình.Thành phẩm:
*
<4> : Dán khía cạnh vào đầu Bảo Bình.Thành phẩm:
*
Ráp nguồn vào thân Bảo Bình:
*
vì vậy là xong. › Làm tương tự như với các cung còn lại, đã đủ bộ 12 cung hoàng đạo.
*
Have fun!
*