View and templating, mô hình mvc trong php

This commit does not belong to lớn any branch on this repository, & may belong khổng lồ a fork outside of the repository.

Bạn đang xem: View and templating, mô hình mvc trong php

Import database db_shop_hoa.

Giải nén source vào folder models/config.php và admin/models/database.php chỉnh lại thông số kỹ thuật website.

Vào folder smarty/templates/layouts/head.tpl chỉnh lại base website

Truy cập /admin để vào trang quản lí trị

Tổng quan giao diện trang cụ thể hoa:

*
*
*

Tổng quan đồ họa trang list hoa:

*

Tổng quan giao diện trang tin tức:

*

Tổng quan giao diện trang kiểm tra hóa đơn:

*

Tổng quan chức năng đặt hàng:

*
*
*
*
*
*
*

Tổng quan liêu và đồ họa trang quản trị:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Xem thêm: submit trong php

About

Project cửa hàng hoa tươi online backend sử dung PHP thuần OOP + MVC với view thực hiện smarty template

Resources


You signed in with another tab or window. Reload lớn refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload lớn refresh your session.