LOAD DỮ LIỆU LÊN COMBOBOX TRONG PHP

JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Bạn vẫn xem: Load dữ liệu lên combobox trong php

Đây là những bảng csdl của bản thân :Company(ComName,ComCode....)Employee(EmpCode,FisrtName,LastName,ComCode..) yêu ước đưa database lên CompanyName rồi hiển thị dũ liệu EmployeeName theo CompanyName như hình sau:

Bạn đang xem: Load dữ liệu lên combobox trong php

*

mình bao gồm viết đoạn code cơ mà không chuyển csdl len được cbo box companyName vào JSP được .mong các bạn giúp mình.Đây là code :

public danh mục getComNameOT(ListCompanyOT listCompanyOT) list listCompanyOTs = null; ListCompanyOT listOT = null; Connection bé = ConnectionDB.getDBConnection(); String sql="SELECT COM_NAME FROM COMPANY_MTS"; try PreparedStatement pst = con.prepareStatement(sql); ResultSet rs = pst.executeQuery(); listCompanyOTs = new ArrayList(); while (rs.next()) listOT = new ListCompanyOT(); listOT.setComName(rs.getString("COM_NAME")); listCompanyOTs.add(listOT); catch (SQLException e) e.printStackTrace(); return listCompanyOTs;

*

Xem thêm: Lợi Ích Của Phần Mềm Tms Thường Có Những Tính Năng Gì? Lợi Ích Của Hệ Thống Tms Trong Quản Lý Vận Tải

*

Để vào thẻ code nhé bạn, còn phần trang jsp các bạn chưa đưa lên sao hiểu rằng mà xem Để trong thẻ code nhé bạn, còn phần trang jsp các bạn chưa đưa lên sao biết được mà coi Company Name : listCompanyOTs = (List) request.getAttribute("dataList"); if (listCompanyOTs == null) listCompanyOTs = new ArrayList(); for (ListCompanyOT listCompanyOT : listCompanyOTs) %> >Choose %> Employee Name : Choose Date : Choose ~ Choose Còn đó là phần giải pháp xử lý servlet :protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException GetWorkOT getWorkOT = new GetWorkOT(); ListCompanyOT listComName = new ListCompanyOT(); danh sách listCompanyOT = getWorkOT.getAllComNameOT(listComName); request.setAttribute("dataList",listCompanyOT); String page = "/index.jsp"; RequestDispatcher dispatcher = getServletContext().getRequestDispatcher(page); dispatcher.forward(request, response); Chủ đề19,577Bài viết51,704 Unanswered questions16Answered questions1Thành Viên15,964Thành viên mới nhấthoangnamdu
Previous Post

How khổng lồ upgrade lower version khổng lồ latest php version in xampp

Next Post

Lập trình mã nguồn mở php