Installing ssh2 extension for php on directadmin server

LEMP là một trong những bộ ứng dụng máy chủ web nổi tiếng bao hàm PHP (PHP-FPM), NginX, MySQL (MariaDB) trên nền hệ quản lý và điều hành Linux. Một bộ phần mềm máy công ty khác cũng rất nổi tiếng là LAMP (là chữ đầu trong những thành phần: nền tảng Linux, máy chủ web Apache, database MySQL-sử dụng MariaDB, ngữ điệu PHP). Những thành phần của LEMP bao gồm:

LEMP thay thế sửa chữa máy nhà web Apache vì NginX (đọc là engine X), một webserver nhỏ dại gọn, không nhiều tốn RAM nhưng chuyển động rất mạnh khỏe và ổn định định.MariaDB là phiên bản mã nguồn mở hoạt động giống như MySQL và cũng do chủ yếu nhóm cải cách và phát triển MySQL tạo ra, sau thời điểm MySQL về mình Oracle, MySQL đã dừng lại và xã hội phát triển phía sang MariaDB.LEMP cung cấp ngôn ngữ PHP phiên phiên bản >=5.3.*, 7.0

Bài trả lời này sử dụng sever VPS chạy CentOS 7 tại Vultr. Trước khi ban đầu hướng dẫn này, bạn nên có một tài khoản khác thông tin tài khoản root được tùy chỉnh cấu hình trên server. Tạo cấp tốc một tài khoản adshare như dưới đây:

adshare01 ~># adduser adshareadshare01 ~># passwd adshareChanging password for user adshare.New password:Retype new password:passwd: all authentication tokens updated successfully.

Bạn đang xem: Installing ssh2 extension for php on directadmin server

adshare01 ~># gpasswd -a adshare wheelAdding user adshare khổng lồ group wheel
Một số hành động cài đặt, chạy những dịch vụ nên quyền root, sử dụng lệnh sudo su để mang quyền root

adshare01 ~>$ sudo su password for adshare:adshare01 adshare>#Bước 1: setup NginX Đầu tiên chúng ta cài repo EPEL cùng REMI vào trước. EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) là một trong những dự án repository hỗ trợ bởi Fedora team nó chứa rất nhiều các gói add-on hay dùng cho các phiên bản Linux nhưu RedHat, CentOS... Câu lệnh để setup repo EPEL như sau:

yum install epel-release Tiếp đến thiết lập repo REMI, đây cũng là repository miễn giá tiền được bảo trì bởi Remi Collect. Chính vì nên thiết đặt cả nhì kho các gói addon sẽ giúp đỡ cho hệ thống hoàn toàn có thể tải được những gói một cách giỏi nhất.

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm Với những phiên bạn dạng CentOS 5, 6 sử dụng những lệnh tương xứng sau:

# CentOS 5rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm# CentOS 6rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rp Tiếp theo chúng ta sẽ setup repository NginX:

adshare01 adshare># yum install nginx sau thời điểm đã thiết lập xong webserver NginX, khởi cồn webserver đề nghị và soát sổ thôi:

adshare01 adshare># sudo systemctl start nginx bình chọn xem sever web vẫn chạy chưa, mở trình thông qua gõ vào đường dẫn http://dia_chi_ip_public hoặc http://domain_name trường hợp đã cấu hình DNS. Để xem địa chỉ IP public của máy chủ, thực hiện lệnh:

adshare01 adshare># ip addr show eth0 | grep inet | awk " print $2; " | sed "s//.*$//" Nếu phần đa thứ ok, trang mang định của webserver NginX như sau:

*
nếu bạn chưa thể vào được trang mặc định này, hoàn toàn có thể trên VPS của người sử dụng đang tùy chỉnh cấu hình firewall, triển khai các lệnh sau cho phép các giao thức HTTP cùng HTTPS chạy qua firewall:

adshare01 adshare># firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http adshare01 adshare># firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=httpsadshare01 adshare># firewall-cmd --reload thông số kỹ thuật để NginX start khi khởi đụng máy chủ:

adshare01 adshare># systemctl enable nginxBước 2: setup CSDL MySQL (hiện nay là MariaDB) họ sử dụng yum để yêu mong và cài đặt mariaDB

adshare01 adshare># yum install mariadb-server mariadb Sau khi setup xong, nhảy MariaDB lên:

adshare01 adshare># systemctl start mariadb Như vậy, MariaDB vẫn chạy, tuy nhiên chúng ta cần chạy một script nữa về bảo mật, nó giúp sa thải một số khoác định nguy khốn bằng lệnh sau:

Thay đổi mật khẩu root trên CSDLLoại bỏ những user nặc danhKhông có thể chấp nhận được root remote từ xaLoại bỏ những CSDL testReload privilege tables

adshare01 adshare># mysql_secure_installationNOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!In order lớn log into MariaDB lớn secure it, we"ll need the currentpassword for the root user. If you"ve just installed MariaDB, andyou haven"t set the root password yet, the password will be blank,so you should just press enter here.Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDBroot user without the proper authorisation.Set root password? YNew password:Re-enter new password:Password updated successfully!Reloading privilege tables.. ... Success!By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyoneto log into MariaDB without having lớn have a user trương mục created forthem. This is intended only for testing, & to make the installationgo a bit smoother. You should remove them before moving into aproduction environment.Remove anonymous users? Y ... Success!Normally, root should only be allowed to lớn connect from "localhost". Thisensures that someone cannot guess at the root password from the network.Disallow root login remotely? Y ... Success!By default, MariaDB comes with a database named "test" that anyone canaccess. This is also intended only for testing, and should be removedbefore moving into a production environment.Remove demo database and access to lớn it? Y - Dropping kiểm tra database... ... Success! - Removing privileges on demo database... ... Success!Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so farwill take effect immediately.Reload privilege tables now? Y ... Success!Cleaning up...All done! If you"ve completed all of the above steps, your MariaDBinstallation should now be secure.Thanks for using MariaDB! Để khởi rượu cồn MariaDB cùng máy chủ sử dụng lệnh

adshare01 adshare># systemctl enable mariadbBước 3: setup PHP setup hai gói php-mysql và php-fpm

adshare01 adshare># yum install php php-mysql php-fpm Tiếp đó, bọn họ cấu hình các thông số cho PHP: Mở file thông số kỹ thuật php-fpm bao gồm từ loại lệnh:

adshare01 adshare># nano /etc/php.ini tìm về tham số cgi.fix_pathinfo đã được bình luận lại bởi dấu ; và tùy chỉnh cấu hình giá trị cho tham số này bằng 0. Đây là một cấu hình thiết lập cực nhàn rỗi về bảo mật, tham số này chất nhận được PHP sẽ triển khai một file gần nó tốt nhất nếu không tồn tại file PHP làm sao phù hợp. áp dụng Ctrl + W để tìm tìm trong nano.

Xem thêm: Code Thống Kê Truy Cập Php, Cách Tạo Bộ Đếm Lượt Truy Cập Trong Php

cgi.fix_pathinfo=0 Save với close file này (Ctrl+O nhằm save file cùng Ctrl+X nhằm thoát). Tiếp nối mở file cấu hình php-fpm www.conf

adshare01 adshare># nano /etc/php-fpm.d/www.conf tìm tới tham số listen và nắm bằng:

listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock tìm về listen.owner cùng listen.group rồi bỏ phản hồi đi

listen.owner = nobodylisten.group = nobody tìm tới tham số user = apache, group = apache và biến hóa bằng:

user = nginxgroup = nginx do đó đã thông số kỹ thuật xong file www.conf tiến hành save với thoát. Start PHP processor lên bằng lệnh:

adshare01 adshare># systemctl start php-fpm Sau đó, chất nhận được nó start cùng hệ thống khi khởi động:

adshare01 adshare># systemctl enable php-fpmBước 4: thông số kỹ thuật NginX để xử lý các trang PHP 3 cách đầu bọn họ đã cài đặt đủ các thành phần nhằm một webserver hoạt động, trong bước 4 này họ sẽ thực hiện thông số kỹ thuật NginX để NginX hiểu và xử lý các trang PHP. Họ cấu hình NginX trên hệ thống block level (tương từ bỏ như việc tùy chỉnh virtual host bên trên Apache). Để mở NginX hệ thống block sử dụng:

nano /etc/nginx/conf.d/default.conf khoác định cấu hình NginX hệ thống block như sau:

server listen 80; server_name localhost; location / root /usr/share/nginx/html; index index.html index.htm; error_page 500 502 503 504 /50x.html; location = /50x.html root /usr/share/nginx/html; bọn họ cần tiến hành một số biến hóa để NginX xử trí được trang PHP:

Đầu tiên, họ cần thêm index.php vào quý hiếm index để được cho phép chạy index.php lúc 1 thư mục được yêu thương cầu.Tiếp theo, chuyển đổi server_name trỏ tới tên miền hoặc địa chỉ cửa hàng IP public.Bỏ phản hồi ở một số cấu hình xử lý lỗi yêu cầu như 404.

Thêm try_files để đảm bảo an toàn Nginx ko truyền những yêu ước khác PHP đến phần xử lý PHP. Kết quả, bọn họ có thông số kỹ thuật cho Nginx server block.

server listen 80; erver_name server_domain_name_or_IP; root /usr/share/nginx/html; index index.php index.html index.htm; location / try_files $uri $uri/ =404; error_page 404 /404.html; error_page 500 502 503 504 /50x.html; location = /50x.html root /usr/share/nginx/html; location ~ .php$ try_files $uri =404; fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock; fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; Khởi đụng lại Nginx để nhận cấu hình mới.

systemctl restart nginxBước 5: soát sổ webserver giải pháp xử lý trang PHP xuất sắc chưa? họ sẽ chế tạo ra một trang PHP và test chạy tự trình trông nom xem web server vẫn chạy ổn định chưa. Folder Nginx mặc định là /usr/share/nginx/html/, tạo ra một tệp tin info.php với nội dung: Sau đó, mở trình chăm chú và chạy đường dẫn: http://địa_chỉ_ip_public/info.php, ví như trang tin tức PHP hiện ra thì số đông bước setup đã tốt. Chú ý, xóa tệp tin info.php kị để tin tức bị lộ.

*

Bonus: thiết lập wordpress bên trên CentOS 7 với LEMP (PHP, NginX, MariaDB)

Tạo database mang đến wordpress

Đăng nhập vào MySQL (MariaDB) cùng với quyền root

mysql -u root -p sản xuất database

CREATE DATABASE wordpress; tạo ra một user trên database

CREATE USER wordpressuser
localhost IDENTIFIED BY "password"; Gán quyền mang lại user này cùng với database new tạo

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* khổng lồ wordpressuser
localhost IDENTIFIED BY "password"; phải MySQL cập nhật lại quyền

FLUSH PRIVILEGES;

Tải bộ cài wordpress

setup module php-gd giao hàng cho việc chuyển đổi kích thước ảnh trong wordpress phục vụ tác dụng thumbnails:

yum install php-gd sở hữu file nén chứa wordpress về đồ vật chủ

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz Giải nén file vừa tải về, khi giải nén được folder wordpress

tar xzvf latest.tar.gz Copy toàn cục nội dung thư mục này lịch sự thư mục /var/www/html/ thuộc với toàn thể quyền mặc định

rsync -avP ~/wordpress/ /var/www/html/ tạo ra một folder uploads chứa những file phải tải lên wordpress

mkdir /var/www/html/wp-content/uploads Gán quyền để wordpress hoàn toàn có thể xử lý được những thư mục này

chown -R nginx:nginx /var/www/html/*

Cấu hình Wordpress

Chuyển cho thư mục gốc chứa wordpress

cd /var/www/html Copy file cấu hình mẫu sang trọng thành wp-config.php

cp wp-config-sample.php wp-config.php sửa đổi nội dung file cấu hình

nano wp-config.php Thêm vào các thông tin về thương hiệu CSDL, username, password vào wp-config.php

/ ** MySQL settings - You can get this info from your website host ** ///** The name of the database for WordPress */define("DB_NAME", "wordpress");/** MySQL database username */define("DB_USER", "wordpressuser");/** MySQL database password */define("DB_PASSWORD", "password"); biến hóa Nginx server block xử lý băng thông gốc web:

nano /etc/nginx/conf.d/default.conf tìm về dòng root /usr/share/nginx/html; và gửi về thư mục cội của wordpress

root /var/www/html; Ok, done. Chạy wordpress installer từ bỏ trình phê chuẩn bằng băng thông http://địa_chỉ_ip_public. Bạn nhớ khởi đụng lại nginx để cập nhật cấu hình.