Bài này sẽ hướng dẫn bạn select dữ liệu từ MySQL trong PHP bằng cách sử dụng MySQLi PDO.

Câu lệnh SELECT được sử dụng để lấy dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng:

Cú pháp câu lệnh SELECT trong MySQL:

Đang xem: Bài 24: lấy id vừa insert bằng php

Select dữ liệu với MySQLi

Ví dụ sau chọn cột id, firstname và lastname từ bảng MyGuests và hiển thị các thông tin này trên trang:

Ví dụ (MySQLi hướng đối tượng)

connect_error) { die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);} $sql = “SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests”;$result = $conn->query($sql);if ($result->num_rows > 0) { // output dữ liệu trên trang while($row = $result->fetch_assoc()) { echo “id: ” . $row<"id">. ” – Name: ” . $row<"firstname">. ” ” . $row<"lastname">. “”; }} else { echo “0 results”;}$conn->close();?>
Đoạn code trên có thể được giải thích như sau:

Đầu tiên, chúng ta thiết lập một truy vấn SQL để chọn các cột id, firstname và lastname từ bảng MyGuests. Dòng code tiếp theo thực thi truy vấn và đưa kết quả vào một biến gọi là $result.

Sau đó, các function num_rows()kiểm tra nếu có nhiều hơn 0 bản ghi trả về.

Nếu có nhiều bản ghi được trả về, hàm fetch_assoc() sẽ đặt tất cả các kết quả vào một mảng kết hợp mà chúng ta có thể lặp lại. Vòng lặp while() lặp tập kết quả và kết quả và cột id, firstname và lastname được hiển thị trên trang.

Ví dụ (MySQLi hướng thủ tục)

0) { // hiển thị dữ liệu trên trang while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { echo “id: ” . $row<"id">. ” – Name: ” . $row<"firstname">. ” ” . $row<"lastname">. “”; }} else { echo “0 results”;}mysqli_close($conn);?>

Select dữ liệu với PDO

Chọn các cột id, firstname và lastname từ bảng MyGuests và hiển thị nó trong một bảng HTML:

Xem thêm: Phần Mềm Chạy File Dgn To Dwg Converter 2, Làm Thế Nào Để Mở Tập Tin

IdFirstnameLastname

“;class TableRows extends RecursiveIteratorIterator { function __construct($it) { parent::__construct($it, self::LEAVES_ONLY); } function current() { return “

” . parent::current(). “

“; } function beginChildren() { echo “

“; } function endChildren() { echo “

” . ”
“; } } $servername = “localhost”;$username = “root”;$password = “1234567890”;$dbname = “myDBPDO”;try { $conn = new PDO(“mysql:host=$servername;dbname=$dbname”, $username, $password); $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); $stmt = $conn->prepare(“SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests”); $stmt->execute(); // thiết lập mảng kết quả thành mảng kết hợp $result = $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); foreach(new TableRows(new RecursiveArrayIterator($stmt->fetchAll())) as $k=>$v) { echo $v; }} catch(PDOException $e) { echo “Error: ” . $e->getMessage();}$conn = null;echo “

“;?>
Kết quả:

*

Update dữ liệu vào MySQL trong PHP
Delete dữ liệu từ MySQL trong PHP

Xem thêm: Homestay Là Gì Homestay Nghĩa Là Gì, Những Lợi Ích Từ Mô Hình Du Lịch Homestay

Recent Updates Tìm số thuận nghịch trong PHPTính tổng của các chữ số của môt số nguyên nPhân tích số nguyên n thành tích các số nguyên tố trong PHPLiệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số trong PHPTìm USCLN và BSCNN của 2 số trong PHPChuyển đổi hệ cơ số trong PHPLiệt kê số Fibonacci nhỏ hơn n và là số nguyên tố trong PHPCheck số nguyên tố trong PHPDãy số Fibonacci trong PHPTính giai thừa trong PHPBài tập PHP có lời giảiLiệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n trong PHP

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *