Traits In Php Create Object Class Và Object, Php Hướng Object Với Class Và Object

Đối tượng là thứ hạng dữ liệu ko nguyên ổn tbỏ vào JavaScript. Nó hệt như bất kỳ trở thành làm sao không giống, sự khác hoàn toàn duy nhất là 1 trong đối tượng đựng được nhiều cực hiếm về các thuộc tính cùng phương thức. Các trực thuộc tính hoàn toàn có thể đựng những cực hiếm của các phong cách tài liệu nguyên thủy cùng các cách thức là những hàm.

Bạn đang xem: Traits in php create object class và object, php hướng object với class và object

Let's learn how khổng lồ create an object in JavaScript.

In JavaScript, an object can be created in two ways:

Object literalObject constructor

Object Literal

The object literal is a simple way of creating an object using brackets. You can include key-value pair in , where key would be property or method name và value will be value of property of any data type or a function. Use comma (,) lớn separate multiple key-value pairs.


var emptyObject = ; // object with no properties or methodsvar person = firstName: "John" ; // object with single property// object with single methodvar message = showMessage: function (val) alert(val); ;// object with properties và methodvar person = firstName: "James", lastName: "Bond", age: 15, getFullName: function () return this.firstName + ' ' + this.lastName ;
You must specify key-value pair in object for properties or methods. Only property or method name without value is not valid. The following syntax is invalid.


Access JavaScript Object Properties & Methods

You can get or phối values of an object's properties using dot notation or bracket. However, you can điện thoại tư vấn an object's method only using dot notation.


var person = firstName: "James", lastName: "Bond", age: 25, getFullName: function () return this.firstName + ' ' + this.lastName ;person.firstName; // returns Jamesperson.lastName; // returns Bondperson<"firstName">;// returns Jamesperson<"lastName">;// returns Bondperson.getFullName();
An object's methods can be called using () operator e.g. person.getFullName(). Without (), it will return function definition.

Xem thêm: Tổng Hợp Cách Làm Đồ Trang Trí Handmade (55+ Ý Tưởng Đẹp), 900+ Diy Handmade Ý Tưởng


Object Constructor

The second way lớn create an object is with Object Constructor usingnewkeyword. You can attach properties and methods using dot notation. Optionally, you can also create properties using < > brackets & specifying property name as string.


var person = new Object();// Attach properties & methods lớn person object person.firstName = "James";person<"lastName"> = "Bond";person.age = 25;person.getFullName = function () return this.firstName + ' ' + this.lastName; ;// access properties & methods person.firstName; // Jamesperson.lastName; // Bondperson.getFullName(); // James Bond

Undefined Property or Method

JavaScript will return 'undefined' if you try lớn access properties or Gọi methods that bởi vì not exist.

If you are not sure whether an object has a particular property or not, then use hasOwnProperty() method before accessing properties.


var person = new Object();person.firstName; // returns undefinedif(person.hasOwnProperty("firstName")) person.firstName;

var person = new Object();person.firstName = "James";person<"lastName"> = "Bond";person.age = 25;person.getFullName = function () return this.firstName + ' ' + this.lastName; ;for(var key in person) alert(key); ;

function changeFirstName(per) per.firstName = "Steve";var person = firstName : "Bill" ;changeFirstName(person)person.firstName; // returns Steve
If, two objects point lớn the same object then the change made in one object will reflect in another object.


var person = firstName : "John" ;var anotherPerson = person;anotherPerson.firstName = "Bill";person.firstName; //returns Bill

var person = firstName: "James", lastName: "Bond", age: 25, address: id: 1, country:"UK" ;person.address.country; // returns "UK"
JavaScript object is a standalone entity that holds multiple values in terms of properties and methods.Object property stores a literal value and method represents function.An object can be created using object literal or object constructor syntax.Object literal:var person = firstName: "James", lastName: "Bond", age: 25, getFullName: function () return this.firstName + ' ' + this.lastName ;Object constructor:var person = new Object();person.firstName = "James";person<"lastName"> = "Bond";person.age = 25;person.getFullName = function () return this.firstName + ' ' + this.lastName; ;Object properties và methods can be accessed using dot notation or < > bracket.An object is passed by reference from one function to another.An object can include another object as a property.

*

Giới Thiệu JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ kịch bạn dạng phía sản phẩm công nghệ khách hàng được gõ thong thả thực hiện trong trình chăm bẵm của người tiêu dùng. JavaScript liên quan cùng với những thành phần html (thành phần DOM) nhằm sinh sản bối cảnh người dùng website hệ trọng.