Hàm xữ lý chuỗi trong php

Trong lập trình, kiểu dữ liệu chuỗi là một vào những kiểu dữ liệu phổ biến nhất. Tất nhiên, ngôn ngữ PHP. cũng tất cả khái niệm chuỗi với đương nhiên đó những là hàm sử dụng để làm việc chuỗi như cắt chuỗi nhỏ, đếm cam kết tự chuỗi, nuốm thế chuỗi,… Bài viết này cung cấp đến bạn 9 hàm phổ biến nhất dùng để làm việc với chuỗi trong PHPhường.

Bạn đang xem: Hàm xữ lý chuỗi trong php

Khai báo chuỗi

Để khai báo một chuỗi trong PHP, bạn có 3 cách chính:

Sử dụng một dấu nháy đơn ở đầu chuỗi và một dấu nháy đơn ở cuối chuỗiSử dụng một dấu nháy đôi ở đầu chuỗi và một dấu nháy đôi ở cuối chuỗiDùng cú pháp heredoc (EOT): bí quyết này không phổ biến và gồm thể tạo ra lỗiDùng cú pháp nowdoc (EOD): biện pháp này sẽ không phổ biến với bao gồm thể tạo ra lỗi

Ví dụ knhì báo chuỗi bằng 3 giải pháp như sau:

9 hàm phổ biến sử dụng để xử lý chuỗi

1. substr()

Hàm này sử dụng để lấy một chuỗi bé vào chuỗi thân phụ (chuỗi ban đầu). Cú pháp như sau:

string substr($string, $start, $length );

Trong đó $string là chuỗi ban đầu, $start là vị trí cần cắt chuỗi (kiểu int), $length là số ký tự cần lấy tính từ vị trí ban đầu (kiểu int)

Ví dụ lấy chuỗi “am” từ chuỗi gốc “obatambeienwasirherbal.com”.

2. strlen()

Hàm này đếm số ký tự vào chuỗi cùng trả về kiểu int. Cú pháp:

int strlen($string). Trong đó, $string là chuỗi cần đếm.

Ví dụ đếm chuỗi “obatambeienwasirherbal.com” bao gồm bao nhiêu cam kết tự:

3. str_replace()

Hàm này sử dụng để chũm thế một chuỗi con trong chuỗi gốc bằng một chuỗi mới. Cú pháp:

mixed str_replace (mixed $tìm kiếm, mixed $replace, mixed $subject, int &$count)


Trong đó, hàm này trả về kiểu mixed (trộn) với những tmê man số $search là chuỗi cần nắm thế, $replace là chuỗi nắm thế, $subject là chuỗi gốc thực hiện nuốm thế, cùng tsay đắm số $count là tmê mẩn số tùy chọn mang đến biết số lần được cố thế sau khoản thời gian hàm thực hiện.

Số lần gắng thế: " . $count; // Kết quả: obatambeienwasirherbal.com*John*Sam*Acards?>

4. trim()

Hàm trim dùng để cắt tỉa khoảng trắng hoặc bất kỳ cam kết tự nào khớp kết quả cần cắt ở đầu với cuối chuỗi gốc. Hàm này còn có cú pháp:

string trim($str, $characters)

Trong đó $str là chuỗi gốc cùng $characters là chuỗi chứa các ký tự cần loại bỏ.

";// Loại bỏ khoảng trắng và kèm theo ký kết tự a, b, c ở đầu và cuối chuỗiemang lại tryên ổn ($str, " abc");?>

5. strpos()

Hàm này trả về vị trí đầu tiên của một chuỗi nhỏ vào chuỗi thân phụ. Hàm này có cú pháp:

int strpos($string, $find, $start)

Trong đó $string là chuỗi gốc, $find là chuỗi cần tra cứu và $start (tđắm đuối số tùy chọn) là vị trí (int) bắt đầu tìm kiếm. Hàm này trả về vị trí (int) đầu tiên của chuỗi bé được tra cứu thấy.

Xem thêm: 12 Cung Hoàng Đạo Hoa - Chấm Điểm Đào Hoa Của 12 Chòm Sao

";// Do vị trí bắt đầu tìm là 7, do đó kết quả là vị trí cam kết tự "o" thứ haiemang lại strpos($str, "o", 7);?>

6. strtolower()

Hàm này còn có tác dụng đổi những cam kết tự chuỗi thành các cam kết tự viết thường.

";// Viết hoa toàn bộ cam kết tựeđến strtoupper($str);?>

7. strtoupper()

Ngược với hàm strtolower(), hàm này còn có tác dụng đổi các ký kết tự chuỗi thành những ký tự viết hoa.

";// Viết hoa toàn bộ ký tự ---- obatambeienwasirherbal.comemang lại strtoupper($str);?>

8. is_string()

Hàm này kiểm ttrả giá trị đầu vào (biến) bao gồm phải là kiểu dữ liệu chuỗi hay là không.

Đây là kiểu chuỗi.";} else emang đến "Đây ko phải là kiểu chuỗi.";// Kết quả: Đây không phải là kiểu chuỗi.if (is_string ("obatambeienwasirherbal.com")) echo "Đây là kiểu chuỗi."; else eđến "Đây không phải là kiểu chuỗi.";// Kết quả: Đây là kiểu chuỗi..?>

9. strstr()

Giống như hàm strpos(), nhưng hàm strstr() lại trả về kết quả bool cho biết chuỗi nhỏ bao gồm nằm trong chuỗi phụ thân hay là không.

// Kết quả: Đây là URL của trang web obatambeienwasirherbal.com!

Kết luận

Trên đây là 9 hàm phổ biến sử dụng để xử lý chuỗi trong PHPhường. Ngoài ra PHP cung cấp cực kỳ nhiều hàm tiện tích để thao tác với chuỗi, bạn sẽ dần quen cùng kiếm tìm hiểu vào quá trình học tập và tích lũy ghê nghiệm khi thực hiện các dự án thực tế mang lại quý khách.