Giới thiệu về cơ sở dữ liệu quan hệ và MySQL Giới thiệu về cơ sở dữ liệu quan hệ Các kiểu dữ liệu thông dụng trong MySQL Các câu lệnh dùng để thao tác dữ liệu trong SQL Giới thiệu MySQL Sử dụng phpMyAdmin Sử dụng PHP với MySQL Sử dụng PHP để làm việc với MySQL Lấy dữ liệu từ tập kết quả Mô hình MVC Giới thiệu về mô hình MVC Hướng dẫn viết hàm Hướng dẫn chuyển hướng yêu cầu Nhắc lại bài cũ Giới thiệu về cơ sở dữ liệu quan hệ và MySQL Giới thiệu về cơ sở dữ liệu quan hệ Các kiểu dữ liệu thông dụng trong MySQL Các câu lệnh dùng để thao tác dữ liệu trong SQL Giới thiệu MySQL Sử dụng phpMyAdmin Sử dụng PHP với MySQL Sử dụng PHP để làm việc với MySQL Lấy dữ liệu từ tập kết quả Mô hình MVC Giới thiệu về mô hình MVC Hướng dẫn viết hàm Hướng dẫn chuyển hướng yêu cầu

Đang xem: Download miễn phí sách và tài nguyên giáo trình php fpt, sách php nâng cao bằng tiếng việt

1. Bi 3 Lp trnh PHP(phn 1)

2. Gii thiu v c s d liu quan h v MySQL Gii thiu v c s d liu quan h Cc kiu d liu thng dng trong MySQL Cc cu lnh dng thao tc d liu trong SQL Gii thiu MySQL S dng phpMyAdmin S dng PHP vi MySQL S dng PHP lm vic vi MySQL Ly d liu t tp kt qu M hnh MVC Gii thiu v m hnh MVC Hng dn vit hm Hng dn chuyn hng yu cu Nhc li bi c Gii thiu v c s d liu quan h v MySQL Gii thiu v c s d liu quan h Cc kiu d liu thng dng trong MySQL Cc cu lnh dng thao tc d liu trong SQL Gii thiu MySQL S dng phpMyAdmin S dng PHP vi MySQL S dng PHP lm vic vi MySQL Ly d liu t tp kt qu M hnh MVC Gii thiu v m hnh MVC Hng dn vit hm Hng dn chuyn hng yu cu Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 2 3. Ni dung bi hc 1. Vit cu lnh iu khin 2. Khi to v s dng hm Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 3 2. Khi to v s dng hm 3. Khi to v s dng i tng 4. Trong phn ny c cc ni dung: 1.1. Vit m cho biu thc iu kin 1.2. Vit cu trc la chn 1. Vit cu lnh iu khin Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 4 5. S dng ton t so snh p kiu: V d: Cc ton t logic: 1.1. Vit m cho biu thc iu kin S dng ton t so snh p kiu: V d: Cc ton t logic: Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 5 6. S dng cu lnh if else: c th vit ri else v if hoc vit lin elseif S dng ton t iu kin: C php: () ? : V d: 1.2. Vit cu trc la chn Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 6 7. S dng cu lnh switch case: Rt hu dng khi lp trnh tng controller C php: switch () { case : break; case : break; default: break; } Vit cu trc la chn S dng cu lnh switch case: Rt hu dng khi lp trnh tng controller C php: switch () { case : break; case : break; default: break; } Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 7 8. V d: Vit cu trc la chn Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 8 9. Trong phn ny c cc ni dung: 2.1. Cc k nng c bn lm vic vi hm 2.1.1. Khi to v gi hm 2.1.2. Truyn tham s theo gi tr v tham chiu 2.1.3. S dng phm vi hot ng ca bin 2.1.4. Gn gi tr mc nh cho tham s 2.1.5. S dng danh sch tham s c di bin i 2.2. Khi to v s dng th vin ca hm 2. Khi to v s dng hm Trong phn ny c cc ni dung: 2.1. Cc k nng c bn lm vic vi hm 2.1.1. Khi to v gi hm 2.1.2. Truyn tham s theo gi tr v tham chiu 2.1.3. S dng phm vi hot ng ca bin 2.1.4. Gn gi tr mc nh cho tham s 2.1.5. S dng danh sch tham s c di bin i 2.2. Khi to v s dng th vin ca hm Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 9 10. C php ca mt hm vit hm c tr v d liu, vit cu lnh return cui thn hm. Lnh return kt thc vic thc hin hm v tr v gi tr xc nh. Nu khng gn gi tr tr v th gi tr NULL s c tr v hm khng tr v d liu, khng vit lnh return Khi thc hin li gi hm, cc i s trong danh sch i s phi theo cng th t ca cc tham s trong danh sch tham s m hm xc nh v phi tng thch v kiu d liu 2.1.1. Khi to v gi hm C php ca mt hm vit hm c tr v d liu, vit cu lnh return cui thn hm. Lnh return kt thc vic thc hin hm v tr v gi tr xc nh. Nu khng gn gi tr tr v th gi tr NULL s c tr v hm khng tr v d liu, khng vit lnh return Khi thc hin li gi hm, cc i s trong danh sch i s phi theo cng th t ca cc tham s trong danh sch tham s m hm xc nh v phi tng thch v kiu d liu Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 10 11. Hng dn xy dng hm: Khi to v gi hm Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 11 12. Hng dn gi hm: Khi to v gi hm Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 12 13. Mc nh, tt c cc i s ca hm c truyn theo gi tr Truyn tham s theo gi tr: mt bn sao ca i s s c gi ti hm. Khi hm thay i mt tham s, n ch thay i bn sao ca i s, ch khng phi i s ban u Truyn tham s theo tham chiu: mt tham chiu n cc tham s ban u s c gi ti hm.

Xem thêm:

Xem thêm: Nhạc Ballad Là Nhạc Gì ? Nguồn Gốc, Đặc Điểm Của Nhạc Ballad

Khi hm thay i tham s, hm thc s thay i cc i s ban u. C php: vit k hiu & trc tham s 2.1.2. Truyn tham s theo gi tr v tham chiu Mc nh, tt c cc i s ca hm c truyn theo gi tr Truyn tham s theo gi tr: mt bn sao ca i s s c gi ti hm. Khi hm thay i mt tham s, n ch thay i bn sao ca i s, ch khng phi i s ban u Truyn tham s theo tham chiu: mt tham chiu n cc tham s ban u s c gi ti hm. Khi hm thay i tham s, hm thc s thay i cc i s ban u. C php: vit k hiu & trc tham s Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 13 14. i s c truyn theo gi tr: i s c truyn theo tham chiu: Truyn tham s theo gi tr v tham chiu i s c truyn theo gi tr: i s c truyn theo tham chiu: Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 14 15. Phm vi ca mt bin xc nh on m c th truy cp bin Bin c nh ngha bn trong hm: C phm vi cc b Ch c hiu lc vi on m chy bn trong hm Bin c nh ngha bn ngoi hm: C phm vi ton cc Ch c hiu lc vi on m chy cp ton cc v khng c hiu lc trong phm vi bt k hm no (theo mc nh) 2.1.3. Phm vi hot ng ca bin Phm vi ca mt bin xc nh on m c th truy cp bin Bin c nh ngha bn trong hm: C phm vi cc b Ch c hiu lc vi on m chy bn trong hm Bin c nh ngha bn ngoi hm: C phm vi ton cc Ch c hiu lc vi on m chy cp ton cc v khng c hiu lc trong phm vi bt k hm no (theo mc nh) Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 15 16. Truy cp mt bin ton cc t bn trong hm: s dng cu lnh ton cc nhp mt bin t phm vi ton cc sang phm vi cc b Nhn tt c cc bin c lu trong phm vi ton cc: s dng mng tch hp $GLOBALS Mng $GLOBALS l bin ton cc t ng ging nh cc mng $_POST v $_GET Phm vi hot ng ca bin Truy cp mt bin ton cc t bn trong hm: s dng cu lnh ton cc nhp mt bin t phm vi ton cc sang phm vi cc b Nhn tt c cc bin c lu trong phm vi ton cc: s dng mng tch hp $GLOBALS Mng $GLOBALS l bin ton cc t ng ging nh cc mng $_POST v $_GET Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 16 17. Bin c phm vi ton cc: Bin c phm vi a phng: Phm vi hot ng ca bin Bin c phm vi ton cc: Bin c phm vi a phng: Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 17 18. Hng dn truy cp bin ton cc t phm vi bn trong hm: Cch khc truy cp bin ton cc t phm vi bn trong hm: Phm vi hot ng ca bin Hng dn truy cp bin ton cc t phm vi bn trong hm: Cch khc truy cp bin ton cc t phm vi bn trong hm: Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 18 19. C php: = Gi tr mc nh phi l gi tr hoc mng cc gi tr v hng hoc l gi tr NULL Vit hm thit lp gi tr mc nh cho mt tham s: Bc 1: gn gi tr NULL cho tham s Bc 2: trong phm vi hm, kim tra xem tham s ny c cha gi tr NULL khng 2.1.4. Gn gi tr mc nh cho tham s C php: = Gi tr mc nh phi l gi tr hoc mng cc gi tr v hng hoc l gi tr NULL Vit hm thit lp gi tr mc nh cho mt tham s: Bc 1: gn gi tr NULL cho tham s Bc 2: trong phm vi hm, kim tra xem tham s ny c cha gi tr NULL khng Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 19 20. Hng dn gn gi tr mc nh cho tham s: Gn gi tr mc nh cho tham s Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 20 21. Li gi hm vi mt tham s mc nh: Gn gi tr mc nh cho tham s Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 21 22. Danh sch tham s c chiu di thay i cho php to mt hm lm vic vi s lng i s thay i C th yu cu mt s lng ti thiu cc i s bng cch s dng tham s d tr trong danh sch tham s Cc hm lm vic vi danh sch tham s c chiu di thay i: 2.1.5. S dng danh sch tham s c di bin i Danh sch tham s c chiu di thay i cho php to mt hm lm vic vi s lng i s thay i C th yu cu mt s lng ti thiu cc i s bng cch s dng tham s d tr trong danh sch tham s Cc hm lm vic vi danh sch tham s c chiu di thay i: Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 22 23. Hng dn vit hm vi danh sch tham s thay i: S dng danh sch tham s c di bin i Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 23 24. S dng danh sch tham s c di bin i Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 24 25. Cc ng dng thng c rt nhiu hm. Trong trng hp ny, vic t chc cc hm vo th vin bn ngoi rt hu ch Mc ch s dng th vin: C th dng th vin cho hn mt ng dng Cc lp trnh vin c th lm vic trn cc th vin khc nhau gim thi gian pht trin ng dng Hng dn thit lp ng dn fle chn: Lu th vin trong th mc ring n c th c truy cp bi nhiu ng dng Thm th mc ny vo ng dn fle chn. ng dn ny l mt danh sch cc th mc cho php PHP tm kim cc fle chn 2.2. Khi to v s dng th vin ca hm Cc ng dng thng c rt nhiu hm. Trong trng hp ny, vic t chc cc hm vo th vin bn ngoi rt hu ch Mc ch s dng th vin: C th dng th vin cho hn mt ng dng Cc lp trnh vin c th lm vic trn cc th vin khc nhau gim thi gian pht trin ng dng Hng dn thit lp ng dn fle chn: Lu th vin trong th mc ring n c th c truy cp bi nhiu ng dng Thm th mc ny vo ng dn fle chn. ng dn ny l mt danh sch cc th mc cho php PHP tm kim cc fle chn Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 25 26. Cc hm lm vic vi ng dn file chn: Hng dn ly ng dn file chn: Hng dn thit lp ng dn file chn: Hng dn chn mt file sau khi ng dn file chn c thit lp: Khi to v s dng th vin ca hm Cc hm lm vic vi ng dn file chn: Hng dn ly ng dn file chn: Hng dn thit lp ng dn file chn: Hng dn chn mt file sau khi ng dn file chn c thit lp: Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 26 27. Hng dn to v s dng namespace: Namespace c cha mt nhm cc tn khng c trong phm vi ton cc Namespace cho php t chc cc hm v s dng cc tn c dng trong namespace ton cc C th hnh dung namespace ging nh mt th mc trn my tnh. V d, bn c th c hai file cng tn report.txt min l chng cc th mc khc nhau. Tng t, bn c th c hai hm c t tn l show min l chng trong cc namespace khc nhau Khi to v s dng th vin ca hm Hng dn to v s dng namespace: Namespace c cha mt nhm cc tn khng c trong phm vi ton cc Namespace cho php t chc cc hm v s dng cc tn c dng trong namespace ton cc C th hnh dung namespace ging nh mt th mc trn my tnh. V d, bn c th c hai file cng tn report.txt min l chng cc th mc khc nhau. Tng t, bn c th c hai hm c t tn l show min l chng trong cc namespace khc nhau Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 27 28. Bn c th s dng namespace cha cc hm trong namespace thay v s dng namespace ton cc. iu ny gip bn trnh c vic ng tn. Trong phm vi mt namespace, bn c th a vo cc hng s, hm v lp. Trong chng tip theo, bn s tm hiu thm v lp. thc hin li gi ti mt hm trong namespace, vit tn cho namespace, du x ngc v tn hm. to ra mt b danh cho namespace, s dng t kha use, theo sau l tn namespace, tip theo l t kha as, sau l b danh Khi to v s dng th vin ca hm Bn c th s dng namespace cha cc hm trong namespace thay v s dng namespace ton cc. iu ny gip bn trnh c vic ng tn. Trong phm vi mt namespace, bn c th a vo cc hng s, hm v lp. Trong chng tip theo, bn s tm hiu thm v lp. thc hin li gi ti mt hm trong namespace, vit tn cho namespace, du x ngc v tn hm. to ra mt b danh cho namespace, s dng t kha use, theo sau l tn namespace, tip theo l t kha as, sau l b danh Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 28 29. Hng dn to namespace trong file: Khi to v s dng th vin ca hm Bi 3: Lp trnh PHP (phn 1) 29 30. Hng dn s dng cc hm c xc nh tron

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *