Ép Kiểu String Sang Int Trong Php

Trong bài này, bọn họ sẽ mày mò kỹ về những kiểu tài liệu số (number) vào PHP.

Bạn đang xem: Ép kiểu string sang int trong php

Để học tốt bài này, chúng ta cần hiểu lại bài thiết đặt môi trường lập trình sẵn Web PHP cùng với XAMPP để biết phương pháp chạy vận dụng web PHP cùng với XAMPP. Và chúng ta cần phát âm lại bài các kiểu dữ liệu (data type) trong PHP để nỗ lực sơ lược về kiểu dữ liệu Integer với Float trong PHP.

1. Kiểu tài liệu số nguyên (Integer) vào PHP

2. Kiểu tài liệu số thực (Float) vào PHP

Kiểu tài liệu Float hoàn toàn có thể lưu trữ giá bán trị lên đến mức 1.7976931348623E+308 và có tối đa là 14 chữ số ở đoạn thập phân.PHP có những hằng số (constant) được xác minh trước cho những số thực:PHP_FLOAT_MAX: Số thực to nhất hoàn toàn có thể lưu trữPHP_FLOAT_MIN: Số thực nhỏ dại nhất rất có thể lưu trữ-PHP_FLOAT_MAX: Số thực âm (negative Float) nhỏ dại nhất hoàn toàn có thể lưu trữPHP_FLOAT_DIG: Số chữ số thập phân có thể được có tác dụng tròn thành một số trong những FloatPHP_FLOAT_EPSILON: Số x dương bé dại nhất x + 1.0! = 1.0";echo "PHP_FLOAT_MIN: ".PHP_FLOAT_MIN."";echo "-PHP_FLOAT_MAX: ;".-PHP_FLOAT_MAX."";echo "PHP_FLOAT_DIG: ".PHP_FLOAT_DIG."";echo "PHP_FLOAT_EPSILON: ".PHP_FLOAT_EPSILON."";$x = 5985;echo "Is $x Float? ";var_dump(is_float($x));$y = 59.85;echo "Is $y Float? ";var_dump(is_float($y));?>Kết quảPHP_FLOAT_MAX: ;1.7976931348623E+308PHP_FLOAT_MIN: 2.2250738585072E-308-PHP_FLOAT_MAX: ;-1.7976931348623E+308PHP_FLOAT_DIG: 15PHP_FLOAT_EPSILON: 2.2204460492503E-16Is $x Float? bool(false)Is $y Float? bool(true)Số vô rất trong PHP (PHP Infinity)Một giá bán trị to hơn PHP_FLOAT_MAX được xem là số vô rất (infinity). PHP có những function để kiểm soát xem một quý hiếm số là vô hạn tuyệt hữu hạn:is_finite()is_infinite()";var_dump($x);?>Kết quảIs $x infinite? bool(true)float(INF)

3.

Xem thêm: Sửa Lỗi Lumion 9 Invalid License Key Is Invalid' Error? &Ndash; Lumion

Not a Number trong PHP (PHP NaN)

NaN là viết tắt của Not a Number. PHP hỗ trợ sẵn hàm is_nan() để kiểm tra nếu một quý hiếm không phải là 1 số.";var_dump($y);?>Kết quảint(200)float(NAN)

4. Chuỗi số trong PHP (PHP Numerical Strings)

Một String trong PHP rất có thể chỉ bao gồm các chữ số. Hàm is_numeric() được sử dụng để khẳng định xem một String gồm chỉ tất cả toàn những chữ số không. Hàm is_numeric() trả về true nếu đổi thay là một số trong những hoặc một chuỗi số, ngược lại trả về false.";$x = "5985";echo "Is "5985" number? ";var_dump(is_numeric($x));echo "";$x = "59.85" + 100;echo "Is "5985" + 100 number? ";var_dump(is_numeric($x));echo "";$x = "obatambeienwasirherbal.com";echo "Is "obatambeienwasirherbal.com" number? ";var_dump(is_numeric($x));echo "";$x = 0xf4c3b00c;echo "Is 0xf4c3b00c number? ";var_dump(is_numeric($x));echo "";$x = "0xf4c3b00c";echo "Is "0xf4c3b00c" number? ";var_dump(is_numeric($x));?>Kết quảIs 5985 number? bool(true)Is "5985" number? bool(true)Is "5985" + 100 number? bool(true)Is "obatambeienwasirherbal.com" number? bool(false)Is 0xf4c3b00c number? bool(true)Is "0xf4c3b00c" number? bool(false)

5. Ép hình trạng String cùng Float sang trọng Integer trong PHP

Chúng ta rất có thể ép phong cách StringFloat sang trọng Integer vào PHP.";// Cast string khổng lồ int$x = "23465.768";$int_cast = (int)$x;echo $int_cast."";$y = "2345a.6789";$int_cast = (int)$y;echo $int_cast;?>Kết quả23465234652345Hàm (int), (integer) hoặc intval() thường xuyên được sử dụng để ép hình trạng một value sang Integer.
Bài trước và bài sau vào môn học>" data-wpel-link="internal">Các hàm toán học tập (math function) vào PHP >>