LÀM VIỆC VỚI MẢNG TRONG PHP ĐÚNG CÁCH

Array variables are used lớn store multiple values in a single variable. Sometimes it is required to check the structure & values of the array variables in human readable format for debugging purposes. You can use two built-in functions of PHP to do the task. These are print_r() & var_dump().

Bạn đang xem: Làm việc với mảng trong php đúng cách

If you want get more detailed information about any array variable then you can use var_dump() because it provides information of array values by including data types. How you can use these functions in PHP is shown in this tutorial using some examples.

Before starting this tutorial, you can read the tutorial on declaring & using array variables in PHP. This will help you lớn follow this tutorial properly.

Using print_r():

This function displays human readable information of any variable. The syntax of this function is given below.

Xem thêm: vbs là gì


It has one mixed type mandatory parameter & one Boolean optional parameter. The mandatory parameter contains the đầu ra of the function. The mặc định value of the optional parameter is false. If the value of the optional parameter is set khổng lồ true then the đầu ra of the function will return to a variable rather than print lớn the screen. This function can be used on different types of variables. In this tutorial, it is used khổng lồ display the structure of the array variable. Some examples of print_r() with array are given below.

Example – 1:

Create a PHP tệp tin named ‘prn1.php’ and địa chỉ the following code. The optional parameter is not used in this example. So, the đầu ra will be printed on the browser.


//Declare the array $myarr = array("Name" => "Linuxhint.com", "type" => "tutorial site","content" => array("Ubuntu","CentOS","Debian"));

//print the structure of the array print_r($myarr);

?>
Output:

Open the browser and run the script from the server. The following đầu ra will appear after running the script from the server.

http://localhost/phpcode/prn1.php

*
*

obatambeienwasirherbal.com IDC thành lập vào năm 2012, là công ty bài bản tại nước ta trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ Hosting, VPS, sever vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… với 10 năm kiến thiết và phạt triển, áp dụng nhiều công nghệ hiện đại, obatambeienwasirherbal.com IDC đã hỗ trợ hàng ngàn quý khách hàng tin tưởng lựa chọn, đưa về sự ổn định hoàn hảo và tuyệt vời nhất cho website của người sử dụng để shop việc sale đạt được công dụng và thành công.