E to tình index html

chia sẻ kiến thức và kỹ năng IT


Bạn đang xem: E to tình index html

Chuyên ổn đề Tin học đại cương Tin học văn chống Word PowerPoint Excel Access Kiểm demo phần mềm HTML CSS JavaScript GIS Google Maps Lập trình C .Net PHP Squốc lộ Python thả Tính toán thù tuy nhiên song Lập trình Mobile Android iOS Học Lập trình qua Project Học trực tuyến đường Tài liệu Sách & Bài giảng Bài báo Tổng đúng theo Nghiên cứu Phát triển ứng dụng Xử lý ngôn từ Tiện ích/Sản phđộ ẩm So sánh sự khác biệt hai văn phiên bản Học CSS trực quan liêu Bản vật VNUA Bản vật các lưu giữ vực lớn số 1 toàn quốc Bản thứ trực tuyến đường Ecopark Hỏi đáp

chia sẻ kiến thức IT


share kỹ năng IT


Xem thêm: phần mềm nghe nhạc nrg

Hướng dẫn các bạn bí quyết viết code tỏ tình rất ngầu của dân IT chưa đến HTML, CSS và JavaScript.


Nội dung

1. Trang cuagai.html2. Code css codetotinch.cs3. Trang cuagai2.html4. Code JS totinc.js5. Code CSS totinh2.css

1. Trang cuasợi.html

Gửi lời yêu thương

GỬI LỜI YÊU THƯƠNG


Quý Khách cho bạn có tác dụng quen thuộc nhé hihi!

2. Code css codetotinch.cs

img

3. Trang cuagai2.html

Gửi lời yêu thương thương

TỚ LÀ DÂN IT

4. Code JS totinch.js

//Code JS chế tạo ra tuyết rơi var snowStorm = null; function SnowStorm() var removeEvent = function (o, evtName, evtHandler) var classContains = function (o, cStr) var s = this; var storm = this; this.timers = <>; this.flakes = <>; this.disabled = false; this.terrain = <>; this.active = false; var isIE = navigator.userAgent.match(/msie/i); var isIE6 = navigator.userAgent.match(/msie 6/i); var isOldIE = (isIE && (isIE6 || navigator.userAgent.match(/msie 5/i))); var isWin9X = navigator.appVersion.match(/windows 98/i); var isiPhone = navigator.userAgent.match(/iphone/i); var isOpera = navigator.userAgent.match(/opera/i); if (isOpera) isIE = false; var screenX = null; var screenX2 = null; var screenY = null; var scrollY = null; var vRndX = null; var vRndY = null; var windOffmix = 1; var windMultiplier = 2; var pngSupported = (!isIE || (isIE && !isIE6 && !isOldIE)); var docFrag = document.createDocumentFragment(); this.oControl = null; if (flakeLeftOffset == null) flakeLeftOffset = 0; if (flakeRightOffphối == null) flakeRightOffset = 0; function rnd(n, min) this.randomizeWind = function () } } function plusMinus(n) this.scrollHandler = function () } } this.resizeHandler = function () else screenX2 = parseInt(screenX / 2); } this.resizeHandlerAlt = function () this.freeze = function () else for (var i = 0; i < s.timers.length; i++) } this.resume = function () else s.timerInit(); } this.toggleSnow = function () else else } } this.setControlActive = function (bActive) removeEvent(window, "scroll", s.scrollHandler); removeEvent(window, "resize", s.resizeHandler); if (!isIE) } this.show = function () } this.SnowFlake = function (parent, type, x, y) this.stiông xã = function () else } this.vCheông xã = function () else if (s.vX < 0 && s.vX > -0.2) if (s.vY >= 0 && s.vY < 0.2) } this.move sầu = function () else if ((s.vX < 0 || windOffset < 0) && s.x - flakeLeftOffmix < 0 - flakeWidth) var yDiff = screenY + scrollY - s.y - storm.terrain; if (yDiff < flakeHeight) } s.o.style.left = (s.x / screenX * 100) + "%"; if (!flakeBottom) else } } } this.animate = function () this.setVelocities = function () this.recycle = function () this.recycle(); this.refresh(); } this.snow = function () else if (s.flakes.active sầu == 0) else } if (snowCollect && !waiting) if (active sầu < flakesMaxActive) else if (active == -1) } } } this.mouseMove sầu = function (e) else } this.createSnow = function (limit, allowInactive) targetElement.appendChild(docFrag); } this.timerInit = function () this.init = function () s.randomizeWind(); s.createSnow(snowCollect ? flakesMaxActive sầu : flakesMaxActive * 2); addEvent(window, "resize", s.resizeHandler); addEvent(window, "scroll", s.scrollHandler); if (!isIE) s.resizeHandler(); s.scrollHandler(); if (followMouse) s.timerInit(); } var didInit = false; this.start = function (bFromOnLoad) else if (bFromOnLoad) if (typeof targetElement == "string") if (!targetElement) if (targetElement != document.documentElement && targetElement != document.body) s.resizeHandler = s.resizeHandlerAlt; s.resizeHandler(); if (screenX && screenY && !s.disabled) } if (document.addEventListener) , false); window.addEventListener("load", function () , false); } else ); } } snowStorm = new SnowStorm();

5. Code CSS totinh2.css

toàn thân .text--line svg .text-copy .text-copy:nth-child(1) .text-copy:nth-child(2) .text-copy:nth-child(3) .text-copy:nth-child(4) .text-copy:nth-child(5)