Get datetime format php code example, converting from a string: strtotime()

Ngày tháng là một trong những phần của cuộc sống hàng ngày, vì vậy việc giải pháp xử lý ngày tháng rất là quan trọng khi chúng ta xử lý các bài viết và đăng sở hữu lên website. Với PHP, ngữ điệu lập trình này cung cấp các công cụ mạnh khỏe để tính toán ngày tháng hỗ trợ cho việc thao tác làm việc ngày tháng trở nên dễ dàng hơn. Trong bài viết này, thuộc obatambeienwasirherbal.com khám phá về Date, Time vào PHP.


Định dạng ngày tháng trong PHP với hàm date () - Date time vào PHP

Hàm date dùng để biến đổi thời gian theo format mà lập trình viên chỉ định ao ước muốn.

Returning arrays from functions
  • Https m facebook com confirmemail php soft hjk
  • Kết nối php với sql server
  • Curl header php