HOW TO CONFIG NGINX AND PHP

Trong khuyên bảo này, bạn sẽ tìm gọi cách cài đặt lemp stack bên trên máy chủ CentOS 7. Đây là trong những nhóm phần mềm phổ biến nhất mà chúng ta có thể sử dụng nhằm xây dựng trang web của mình.

Bạn đang xem: How to config nginx and php

What is LEMP?

LEMP là một chồng các chương trình thao tác chung để ship hàng các website năng hễ hoặc các ứng dụng web. Nó bao gồm Linux (hệ điều hành của sản phẩm chủ), ENginX / Nginx (ứng dụng sever web), MySQL (hệ thống làm chủ cơ sở dữ liệu) và PHP (ngôn ngữ lập trình).

Trước khi bọn chúng tôi bước đầu hướng dẫn về cách cài đặt LEMP, hãy đảm bảo an toàn rằng máy chủ hoặc VPS của bạn đang chạy xe trên CentOS 7 với đã tắt Selinux.

Xem thêm: Top 11 Phần Mềm Note Tốt Nhất Hiện Nay (Hệ Điều Hành Ios Và Android)

How khổng lồ Install LEMP Stack

Step 1: Installing Nginx on CentOS 7

Cài đặt thư viện EPEL với nginx

yum install epel-release nginx -yKiểm tra phiên phiên bản nginx sẽ sử dụngnginx -vKích hoạt Nginxsystemctl start nginx systemctl enable nginxKiểm tra coi Nginx có đang chạy hay không bằng phương pháp truy cập showroom IP công cộng của sản phẩm chủ của bạn. Trang của các bạn sẽ trông như vậy này:

*

Step 2: Installing MySQL (MariaDB)

Dùng lênh yum để thiết lập trực tiếp Mysql:yum install mariadb-server mariadb -ySau khi thiết lập xong, kích hoạt với khởi động thương mại & dịch vụ MariaDB:systemctl start mariadb systemctl enable mariadbSetup thiết đặt các thông tin bảo mật bằng phương pháp chạy lệnh sau:mysql_secure_installation 

Step 3: Installing PHP v7.4

Chúng ta cần tải xuống và thiết lập một kho lưu trữ của CentOS gồm các gói cần thiết cho PHP với kích hoạt php74wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm rpm -Uvh remi-release-7.rpm yum install yum-utils -y yum-config-manager --enable remi-php74 setup gói PHP:yum --enablerepo=remi,remi-php74 install php-fpm php-commonCài đặt các mô-đun PHP phổ cập để đảm bảo an toàn dịch vụ vận động bình thường:yum --enablerepo=remi,remi-php74 install php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongodb php-pecl-redis php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml

Step 4: Configuring Nginx lớn work with PHP 7

Tạo tệp thông số kỹ thuật Nginxnano /etc/nginx/conf.d/default.confThêm đoạn thông số kỹ thuật sau:

server listen 80; server_name your_server_ip; # lưu ý that these lines are originally from the "location /" block root /usr/share/nginx/html; index index.php index.html index.htm; location / try_files $uri $uri/ =404; error_page 404 /404.html; error_page 500 502 503 504 /50x.html; location = /50x.html root /usr/share/nginx/html; location ~ .php$ try_files $uri =404; fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock; fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params;

> Save lại với restart ngnix

systemctl restart nginxCấu hình PHP-FPM:vi /etc/php-fpm.d/www.conf> Tìm cùng sửa những dòng sau:

user = apache to user = nginx

group = apache to group = nginx

listen.owner = nobody to listen.owner = nginx

listen.group = nobody khổng lồ listen.group = nginx

> Thêm chiếc sau phía dưới ;listen = 127.0.0.1:9000

listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock> Save lại và restart PHP-FPM

systemctl start php-fpm.service systemctl enable php-fpm.serviceTrong bài viết này, các bạn đã học được cách cài đặt LEMP trên CentOS 7. Để kết luận, bọn họ hãy chăm chú tất cả các bước một lần nữa:

Tải kho lưu trữ EPEL và setup Nginx trên máy chủ của bạn.Cài để và thông số kỹ thuật MariaDBCài để PHP và tất cả các gói thông dụng của nó.Cấu hình Nginx để triển khai việc cùng với PHP.

Chúc suôn sẻ và thành công với trang web của mình.