Code thêm sản phẩm trong php

Bài trước đang gợi ý biện pháp thêm dữ liệu bằng câu lệnh MySquốc lộ, bài này đã khuyên bảo cách kết hợp với khung để insert dữ liệu.

Các bước thực hiện:

Tạo size insert tài liệu.Kết nối database với table.Lấy dữ liệu post từ bỏ formXử lý dữ liệu.Đóng database.Form dữ liệu

Bạn đang xem: Code thêm sản phẩm trong php

post">

Tiêu đề: Ngày tháng: Mô tả: Nội dung:
Gửi

Xem thêm: ung thư tế bào hắc tố

// Knhì báo username$password = "123456"; // Khai báo password$hệ thống = "localhost"; // Khai báo server$dbname = "tintuc"; // Knhì báo database// Kết nối database tintuc$connect = new mysqli($server, $username, $password, $dbname);//Nếu liên kết bị lỗi thì xuất báo lỗi và thoát.if ($connect->connect_error) die("Không kết nối :" . $conn->connect_error); exit();//Knhị làm giá trị thuở đầu, nếu không có thì Khi chưa submit câu lệnh insert vẫn báo lỗi$title = "";$date = "";$description = "";$nội dung = "";//Lấy cực hiếm POST từ size vừa submitif ($_SERVER<"REQUEST_METHOD"> == "POST") if(isset($_POST<"title">)) $title = $_POST<'title'>; if(isset($_POST<"date">)) $date = $_POST<'date'>; if(isset($_POST<"description">)) $mô tả tìm kiếm = $_POST<'description'>; if(isset($_POST<"content">)) $content = $_POST<'content'>; //Code xử lý, insert tài liệu vào table $sql = "INSERT INTO tin_xahoi (title, date, description, content) VALUES ('$title', '$date', '$description', '$content')"; if ($connect->query($sql) === TRUE) emang lại "Thêm tài liệu thành công"; else emang lại "Error: " . $sql . "" . $connect->error; //Đóng database$connect->close();?> Tiêu đề: Ngày tháng: Mô tả: Nội dung:
Gửi
// Knhị báo username$password = "123456"; // Knhì báo password$hệ thống = "localhost"; // Khai báo server$dbname = "tintuc"; // Khai báo database// Kết nối database tintuc$connect = mysqli_connect($VPS, $username, $password, $dbname);//Nếu kết nối bị lỗi thì xuất báo lỗi và bay.if (!$connect) die("Không kết nối :" . mysqli_connect_error()); exit();//Knhị báo giá trị lúc đầu, ví như không có thì Lúc không submit câu lệnh insert đã báo lỗi$title = "";$date = "";$mô tả tìm kiếm = "";$nội dung = "";//Lấy quý hiếm POST trường đoản cú form vừa submitif ($_SERVER<"REQUEST_METHOD"> == "POST") if(isset($_POST<"title">)) $title = $_POST<'title'>; if(isset($_POST<"date">)) $date = $_POST<'date'>; if(isset($_POST<"description">)) $mô tả tìm kiếm = $_POST<'description'>; if(isset($_POST<"content">)) $nội dung = $_POST<'content'>; //Code giải pháp xử lý, insert dữ liệu vào table $sql = "INSERT INTO tin_xahoi (title, date, description, content) VALUES ('$title', '$date', '$description', '$content')"; if (mysqli_query($connect, $sql)) eđến "Thêm tài liệu thành công"; else eđến "Error: " . $sql . "" . mysqli_error($connect); //Đóng databasemysqli_close($connect);?> Tiêu đề: Ngày tháng: Mô tả: Nội dung:
Gửi
Download file ví dụ

Trong file download đã bao gồm sẵn tệp tin tintuc.sql, tệp tin này là file dữ liệu chủng loại, sau thời điểm đã tạo thành database bạn cũng có thể gửi dữ liệu tự file tintuc.sql bởi làm việc import bao gồm vào phpMyAdmin.