Chuẩn Hóa Xâu Trong Php

Việc xử trí chuỗi vào PHPhường rất là quan trọng đặc biệt vì chưng dữ liệu hiển thị trên trang web luôn luôn luôn luôn sống dạng chuỗi, vì thế nếu bạn nắm vững cùng cách xử trí thuần thục thì sẽ giúp các bạn không nhiều tốn sức lực cùng thời hạn hơn nhưng web chạy lại nhanh khô nữa. Và bên dưới phía trên tôi đang liệt kê các hàm xử lý chuỗi trong php thông dụng hay được sử dụng nhất, mặc dù chúng ta nên đọc một trong những quy tắc vào chuỗi trước sẽ.

Bạn đang xem: Chuẩn hóa xâu trong php

1. Quy tắc trong chuỗi

Nếu chuỗi được đặt vào vệt nháy kép "" thì những ký kết trường đoản cú nháy knghiền " bên trong chuỗi đề xuất thêm dấu gạch men chéo cánh đằng trước nó.

Ví dụ:

 


emang lại "Nam nói"Cậu ấy sẽ ăn tối" ";

 

Nếu chuối được đặt trong vết nháy kép thì trong chuỗi ta có thể truyền biến chuyển vào mà lại ko buộc phải cần sử dụng phxay nối chuỗi.

Ví dụ:

 


$str = "đang ăn tối"; echo "Nam nói"Cậu ấy $str" ";

 

Nếu chuỗi được đặt vào dấu nháy đơn "" thì những cam kết từ nháy đối chọi " bên trong chuỗi buộc phải thêm vệt gạch chéo cánh đằng trước nó.

Ví dụ:

 


eđến "obatambeienwasirherbal.com"s a website learning online";

 

2. Các hàm giải pháp xử lý chuỗi xuất xắc sử dụng

Sau đấy là những hàm bọn họ hay sử dụng nhằm giải pháp xử lý chuỗi vào PHPhường.

addcslashes ($str, $char_list)

Hàm này sẽ thêm vết gạch ốp chéo () đằng trước đầy đủ ký kết từ bỏ trong chuỗi $str nhưng ta liệt kê ngơi nghỉ $char_menu.

 


// a..z là có các đàng hoàng a => z echo (addcslashes("obatambeienwasirherbal.com obatambeienwasirherbal.com", "a..z")); // kết quả: f ee u s. e echo "
"; // a..zA..Z là tất cả các đàng hoàng a => z với A => Z echo (addcslashes("obatambeienwasirherbal.com obatambeienwasirherbal.com", "a..zA..Z"));

 

addslashes ( $str )

Hàm này vẫn thêm vệt gách chéo cánh trước phần lớn cam kết trường đoản cú (‘, “, ) vào chuỗi $str.

 


emang lại addslashes ("obatambeienwasirherbal.com"s a trang web learning online"); // Kết trái là obatambeienwasirherbal.com"s a trang web learning online

 

stripslashes ($str)

Hàm này ngược cùng với hàm addslashes, nó xóa các ký từ bỏ vào chuỗi $str.

 


echo stripslashes("Mot so ham "xu ly chuoi" trong PHP"); // Kết trái Mot so si mê "xu ly chuoi" trong PHP

 

crc32 ( $str )

Hàm này vẫn gửi chuỗi $str thành một hàng số ngulặng (có thể âm hoặc dương tùy theo hệ điều hành).

 


emang lại crc32 ("obatambeienwasirherbal.com"); // kết quả: -838644060

 

explode ( $delimiter , $string)

Hàm này vẫn đưa một chuỗi $string thành một mảng những thành phần cùng với cam kết trường đoản cú bóc mảng là $delimiter.  


// Chuỗi yêu cầu chuyển
$str = "obatambeienwasirherbal.com is a trang web free for you"; // Mỗi khoảng tầm Trắng sẽ là một phần tử vào mảng
var_dump(explode(" ", $str)); /*Kết trái array 0 => "obatambeienwasirherbal.com", 1 => "is", 2 => "a" , 3 => "website", 4 => "free", 5 => "for" , 6 => "you" */

 

implode($delimiter, $piecesarray);

Hàm này ngược cùng với hàm explode, nó gửi một mảng $piecesarray thành chuỗi cùng từng phần tử bí quyết nhau vì chuỗi $delimiter

 


eđến implode(" ", array( "obatambeienwasirherbal.com", "xin", "chào", "các", "bạn" )); // kêt quả là obatambeienwasirherbal.com xin xin chào những bạn

 

ord ( $string )

Hàm này trả về mã ASCII của cam kết trường đoản cú trước tiên vào chuỗi $string.

 


emang lại ord ("Ab"); // kết quả: 65

 

strlen($string)

Hàm này đếm số cam kết từ của chuỗi $string.

 


eđến strlen("obatambeienwasirherbal.com"); // kết quả: 12

 

str_word_count($str)

Hàm này trả về số trường đoản cú vào chuỗi $str.

Xem thêm:

 


echo str_word_count("obatambeienwasirherbal.com xin kính chào các bạn"); // công dụng là 5

 

str_repeat(  $str,  int $n  )

Hàm này lặp chuỗi $str $n lần.  


emang đến str_repeat( "Hello", 5 ); // Kết quả là HelloHelloHelloHelloHello

 

str_replace( $chuoi_tim, $chuoi_thay_the, $chuoi_nguon )

Hàm này tra cứu tìm với thay thế chuỗi.

 


$str = "obatambeienwasirherbal.com Xin Chào Các Bạn"; $str = str_replace( "obatambeienwasirherbal.com", "obatambeienwasirherbal.com", $str ); emang đến $str; // kết quả là obatambeienwasirherbal.com Xin Chào Các Bạn

 

Để thay thế nhiều chuỗi ta hoàn toàn có thể cần sử dụng mảng nhằm truyền vào

 


$str = "obatambeienwasirherbal.com Xin Chào Các Bạn"; $str = str_replace( array("obatambeienwasirherbal.com", "Xin Chào"), array("obatambeienwasirherbal.com", "Hello"), $str ); eđến $str; // kết quả là obatambeienwasirherbal.com Hello Các Bạn

 

md5( $str)

Hàm này mã hóa chuỗi thành một dãy 32 ký kết trường đoản cú (mã hóa md5).

 


emang lại md5("obatambeienwasirherbal.com"); // Kết quả: 83617175fd8cf470d4af657a28def98e

 

sha1($string)

Hàm này mã hóa chuỗi thành một dãy 40 ký từ (mã hóa sha1)

 


emang đến sha1("obatambeienwasirherbal.com"); // hiệu quả 8d9fa09de2e997d8fbb544326b84d1f894cd3ca3

 

htmlentities($str)

Hàm này đưa các thể html trong chuỗi $str sang  dạng thực thể của chúng (html vẫn ko còn tính năng đề nghị bạn có thể eđã tạo ra bên ngoài).

 


emang đến htmlentities("obatambeienwasirherbal.com"); // Kết quả obatambeienwasirherbal.com

 

html_entity_decode($string)

trái lại với htmlentities, hàm này gửi ngược các ký kết từ bỏ dạng thực thể HTML thanh lịch dạng ký kết từ bỏ của bọn chúng.

 


$str = htmlentities("obatambeienwasirherbal.com"); echo "Entity: " . $str . "
"; echo "Decode: " . html_entity_decode($str);

 

htmlspecialchars( $string)

Tương từ bỏ nlỗi htmlentities.

htmlspecialchars_decode($string)

Tương trường đoản cú nlỗi html_entity_decode.

strip_tags( $string, $allow_tags )

Hàm này quăng quật các thẻ html vào chuỗi $string được knhì báo nghỉ ngơi $allow_tags.

 


eđến strip_tags("obatambeienwasirherbal.com", "b");

 

substr( $string,  $start, $length )

Hàm này lấy một chuỗi bé bên trong chuỗi $str bước đầu từ ký kết trường đoản cú đồ vật $start với chiều lâu năm $length.

 


echo substr( "obatambeienwasirherbal.com", 0, 8); // Kết trái obatambeienwasirherbal.com

 

strstr( $string, $ky_tu_cho_truoc )

Tách một chuỗi bắt đầu từ  $ky_tu_cho_truoc cho tới hết chuỗi.

 


eđến strstr("obatambeienwasirherbal.com Xin Chào", "Xin"); // Kết quả: Xin Chào

 

strpos($str, $chuoi_tyên ổn )

Tìm vị trí của chuỗi $chuoi_tyên ổn vào chuỗi $str, hiệu quả trả về false nếu như không tìm kiếm thấy.

 


emang đến strpos("obatambeienwasirherbal.com chào những bạn", "chào"); // kết quả 13

 

strtolower($str);

Chuyển toàn bộ các ký kết trường đoản cú chuỗi $str sang trọng chữ thường

strtoupper($string );

Chuyển tất cả các ký kết trường đoản cú chuỗi $str thanh lịch chữ hoa

ucfirst( $string )

Chuyển cam kết từ bỏ trước tiên chuỗi $string sang trọng chữ hoa

ucfirst( $string )

Chuyển ký kết tự trước tiên trong chuỗi $string sang trọng chữ thường

ucwords( $string )

Chuyên ổn từ bỏ đầu tiên trong chuỗi $string lịch sự chữ hoa

trim($string, $ky_tu);

Xóa cam kết trường đoản cú $ky_tu nằm ở vị trí đầu cùng cuối chuỗi $str, ví như ta không nhập $ky_tu thì mang định nó hiểu là xóa khoảng tầm trắng.

 


echo trim(" obatambeienwasirherbal.com "); // kết quả: "obatambeienwasirherbal.com" echo trim("obatambeienwasirherbal.comh"); // kết quả: "obatambeienwasirherbal.com"

 

ltrim($string, $ky_tu);

Tương trường đoản cú như trlặng cơ mà chỉ xóa mặt trái

rtrim($string, $ky_tu)

Tương từ bỏ nlỗi trlặng cơ mà chỉ xóa mặt phải

nl2br($string)

Chuyển những cam kết trường đoản cú xuống dòng “ ” thành thẻ

json_decode($json, $is_array)

Dùng để đưa chuỗi dạng JSON lịch sự những đối tượng người dùng mảng hoặc object. Nếu $is_array có giá trị false thì hàm vẫn đưa một chuỗi $json thành một Class (object),  ngược chở lại trường hợp $is_array có mức giá trị true thì đang chuyển chuỗi $json thành một mảng.

json_encode($array_or_object)

Chuyển một mảng hoặc mội đối tượng người sử dụng (classs) thanh lịch chuỗi dạng JSON

3. Lời kết

Tôi không thể liệt kê kết các hàm xử trí chuỗi trong php được vì bạn dạng thân tôi cũng chần chờ hết, bắt buộc tôi chỉ liệt kê các hàm hay sử dụng thôi, nếu các bạn muốn bài viết liên quan các hàm cách xử lý chuỗi có thể vào đó để tham khảo. Bài tiếp theo sau ta vẫn mày mò các hàm xử lý mảng vào php


Bài sau Bài tiếp