Cắt Chuỗi Trong Php : Hàm Xử Lý Chuỗi (String), Các Hàm Xử Lý Chuỗi Trong Php

Chuỗi là một trong khái niệm quen thuộc thuộc so với các xây dựng viên PHP. Vậy gồm có hàm xử trí String nào, bọn họ cùng tìm hiểu nhé.

Bạn đang xem: Cắt chuỗi trong php : hàm xử lý chuỗi (string), các hàm xử lý chuỗi trong php

chop ()

PHP chop (): Xóa kí từ phía bên phải

"; echo chop($str,"Lam"); ?> 

Kết quả:

*
*

Cho một biến $str cất giá trị: “I am Lam”

Thực hiên in ra với echo:

Lần in đầu tiên in ra không thiếu các kí tự.Lần in vật dụng hai kết hợp hàm chop() với thông số truyền vào là biến $str và các kí từ bỏ phía không tính cùng mặt phải đề xuất xóa.

Tương trường đoản cú hàm chop() là hàm rtrim().

ltrim ()

PHP ltrim (): Xóa các kí tự mặt trái

";echo ltrim($str,"I");?> Kết quả:

*
*

Hàm này trái lại với hàm chop(), nó sẽ xóa đi kí tứ phía bên trái chuỗi và xem xét rằng chỉ rất có thể tính từ các kí tự dẫn đầu trong String.

Chunk_split ()

PHP chunk_split (): phân tách chuỗi thành các chuỗi nhỏ.

Kết quả:

*
*

Cho một biến $str chứa giá trị: “I am Lam”Thực hiện tại in ra với echo: call hàm chunk_split() cùng với 3 thông số đầu vào, tham số đầu tiên (bắt buộc) truyền vào biến hóa string, tham số thứ 2 và tham số thứ 3 (Không bắt buộc) là sau từng nào chữ thì chèn vào câu chữ trong ngoặc kép.

PHP lcfirst (): gửi kí tự trước tiên thành chữ thường

Kết quả:

*
*

Không tất cả gì để nói nhiều về hàm này nhỉ 
*
*
*

Và nếu như nhì string có sự biệt lập thì hàm vẫn trả về con số kí tự biệt lập trong string.

PHP strchr (): tra cứu kí tự vào chuỗi, trả về kí trường đoản cú đó cùng phần còn lại

Kết quả:

*
*

Hàm strchr() đang tìm kí tự vào String họ khai báo, trường hợp tìm thấy nó sẽ tiến hành trả về kí tự kia và tổng thể phần chuỗi vùng phía đằng sau kí trường đoản cú vừa tra cứu được.

PHP strcmp (): so sánh hai chuỗi và rành mạch chữ hoa chữ thường

"; // => 0//Phân biệt chữ hoa chữ thường và khi hoán đổi vị trí chuỗiecho strcmp("i am lam!","I AM LAM!") . ""; // => 32echo strcmp("I AM LAM!","i am lam!") . ""; // => -32//Giảm độ dài ở một chuỗi cùng khi hoán đổi vị trí chuỗiecho strcmp("I am Lam!","I am") . ""; // => 5echo strcmp("I am","I am Lam!") . ""; // => -5//Tăng độ dài tại 1 chuỗi cùng khi hoán đổi địa điểm chuỗiecho strcmp("I am Lam nhảm","I am Lam") . ""; // => 7echo strcmp("I am Lam","I am Lam nhảm") . ""; // => -7?> Kết quả:

*
*

Hàm strcmp () phân biệt chữ hoa chữ thường, giả dụ string máy hai viết thường, hiệu quả trả về luôn là -32 và ngược lại

Tóm lại, Hàm này trả về:

0 – giả dụ hai string bằng nhau – trường hợp string1 nhỏ tuổi hơn string2>0 – nếu string1 lớn hơn string2

PHP strcspn (): In ra số kí từ đứng trước kí trường đoản cú được tìm kiếm.

Kết quả: 2

strcspn() tìm kiếm kí tự vào ngoặc kép từ đầu chuỗi. Nó chỉ tìm kiếm đúng một lần cùng in ra số lượng các kí từ đứng trước nó nhưng thôi.

Xem thêm:

PHP stristr (): In ra số kí tự che khuất kí từ được tìm kiếm.

Kết quả:

*
*

Nếu strcspn() in ra những kí trường đoản cú đứng trước kí tự được tra cứu kiếm thì stristr() sẽ in ra các kí tự đứng sau kí trường đoản cú được tìm kiếm kiếm

PHP strlen (): Trả về độ dài chuỗi

Kết quả: 3

Tên cũng như phương pháp hoạt động, hàm strlen() đếm với trả về số kí tự vào String.

PHP strpbrk (): tìm kiếm kiếm một chuỗi cho bất kì kí tự làm sao được chỉ định

Kết quả:

*
*

Truyền vào bất kỳ kí trường đoản cú gì bạn có nhu cầu tìm tìm trong string, hàm strpbrk() sẽ duyệt từ đầu string, kí tự bạn muốn tìm xuất hiện thêm lần đầu chỗ nào nó đã in nguyên các kí tự vùng phía đằng sau kí từ bỏ được kiếm tìm kiếm đó.

PHP strrev (): Đảo ngược

Kết quả: !maL olleH

PHP strtolower (): Chuyển toàn bộ kí tự vào chuỗi thành chữ thường

Kết quả: hello lam

PHP strtoupper (): Chuyển tất cả kí tự vào chuỗi thành chữ hoa

Kết quả: HELLO LAM!

PHP substr (): Trả về chuỗi sau chỉ số đến trước

Kết quả: Lam

Chỉ số index ban đầu từ 0, đếm từ trên đầu string cho kí tự lắp thêm 6 là chữ L, vậy hàm substr() in ra kết quả Lam.

PHP substr_count (): Đếm tần số chuỗi con xuất hiện thêm trong chuỗi đến trước.

Kết quả: 2

Rất ví dụ và dễ hiểu, quan sát vào chuỗi đầu tiên, chuỗi nhỏ “Lam” xuất hiện thêm 2 lần trong chuỗi phụ thân => tác dụng trả về là 2.

PHP substr_replace(): sửa chữa chuỗi ở 1 chỉ số index được chỉ định.

Kết quả: Hello Linh

Theo đoạn code trên, đếm index mang lại số 6 thì cố chuỗi bé “Linh” vào chuỗi cha, vậy là chữ Lam vẫn mất đi, rứa vào chính là chữ Linh.

PHP trim (): Xóa kí tự cạnh bên đầu và gần cạnh cuối.

";echo trim($str,"Ham!");?>Kết quả:

*
*

Hàm trim() đang tìm kí từ đầu cùng cuối và thực hiện xóa từ phần đông kí từ bỏ đó, nếu như bạn nhập số đông kí tự trung tâm thì nó chịu, không xử trí được nhé 
*
*

PHP ucfirst (): chuyển đổi ký tự đầu tiên của một chuỗi thành chữ hoa

Kết quả: Hello lam

Xin nói lại là chỉ kí tự đầu tiên trong chuỗi thôi nhé!

PHP ucwords (): biến đổi ký tự đầu tiên của từng từ vào chuỗi thành chữ hoa

Kết quả: Hello Lam

Mỗi kí tự ban đầu mỗi từ đều sẽ được chuyển thành chữ hoa.