HOW TO INSTALL PHP 7 ON CENTOS 6, INSTALL PHP 7 CENTOS 7 DIGITALOCEAN

PHP là ngôn ngữ lập trình mã mối cung cấp mở, nó là viết tắt của chữ "Hypertext Preprocessor". PHP đặc biệt cân xứng để trở nên tân tiến web, với nó là ngôn ngữ lập trình website được áp dụng nhiều duy nhất hiện nay.

Bạn đang xem: How to install php 7 on centos 6, install php 7 centos 7 digitalocean

Bạn đang xem: How khổng lồ install php 7 on centos 6


*

Giới thiệu về PHP 7

PHP là ngôn từ lập trình mã nguồn mở, nó là viết tắt của chữ “Hypertext Preprocessor”

PHP 7 là phiên bạn dạng mới tốt nhất tại thời khắc hiện nay, phiên bạn dạng trước đó là phiên phiên bản PHP 5. PHP 7 được thiết kế theo phong cách lại cho tốc độ xử lý cấp tốc hơn so với những phiên bản cũ.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Crash Game Lol “Dễ Ợt”, Sửa Lỗi Bug Splat Liên Minh Huyền Thoại 2021

Cài để PHP 7.x trên CentOS 7

Trước tiên chúng setup remi repo là kho chứa php

yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm -yTiếp theo cài đặt gói yum-untils:

yum install yum-utils -yVà kích hoạt remi-php72 (bản tiên tiến nhất ở thời khắc hiện tại) bằng lệnh:

yum-config-manager --enable remi-php72Sau đó thiết đặt php và các gói không ngừng mở rộng thông dụng:

yum install php-fpm php-common php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongodb php-pecl-redis php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml -y

Cấu hình PHP bên trên CentOS7

Đầu tiên họ mở tệp tin /etc/php.ini

vi /etc/php.iniTìm dòng

;cgi.fix_pathinfo=1Xóa lốt chấm phẩy(;), sửa cực hiếm 1 thành 0

cgi.fix_pathinfo=0Tiếp theo mở file /etc/php-fpm.d/www.conf

vi /etc/php-fpm.d/www.confTìm dòng

user = apacheThay bằng

user = nginxTìm dòng

group = apacheThay bằng

group = nginxTìm dòng

listen = 127.0.0.1:9000Thay bằng

listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sockTìm dòng

;listen.owner = nobody;listen.group = nobody;listen.mode = 0660Sửa thành (bỏ vệt chấm phẩy sinh hoạt đầu để kích hoạt)

listen.owner = nginxlisten.group = nginxlisten.mode = 0660Khởi động php

systemctl start php-fpm.serviceCho php khởi cồn cùng CentOS 7

systemctl enable php-fpm.service

Cấu hình php mang đến host

Ở đây mình sẽ cấu hình cho host mang định để bọn họ kiểm tra php

Mở tệp tin /etc/nginx/nginx.conf

vi /etc/nginx/nginx.confThêm đoạn sau vào thời điểm cuối block vps trước dấu”}”:

location ~ .php$ try_files $uri =404; fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock; fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params;

Sau khi thông số kỹ thuật host thì họ phải khởi cồn lại NGINX:

systemctl restart nginx.serviceTạo một file info.php vào /usr/share/nginx/html cùng với nội dung:

Vậy là xong, giờ chúng ta mở trình lưu ý web lên và nhập vào

http://server_domain_name_or_IP/info.php

Vậy là chúng ta đã trả tất thiết lập PHP 7.x bên trên CentOS 7.

Kết luận

Đến đây họ cũng đã hoàn tất cài đặt LEMP trên CentOS 7. Nhưng để sử dụng thân mật hơn mình sẽ tiếp tục chuỗi bài bác viết, hướng dẫn thiết lập phpMyAdmin để thống trị database, và hướng dẫn thông số kỹ thuật các host kỹ rộng ở các bài tiếp theo.