Cách cài Đặt php 7 từ source code trên centos, cách cài Đặt php 7

PHP là một trong những ngôn ngữ xây dựng kịch bản thích hợp để lập trình website. Trong bài viết này obatambeienwasirherbal.com vẫn hướng dẫn chúng ta cài để PHP trên CentOS 7.

Cài đặt PHP bên trên CentOS 7 – PHP: Hypertext Preprocessor, thường xuyên được viết tắt thành PHP là 1 ngôn ngữ thiết kế kịch phiên bản hay một một số loại mã lệnh hầu hết được dùng để làm phát triển các ứng dụng viết mang lại máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất phù hợp để lập trình sẵn website và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML.

Bạn đang xem: Cách cài Đặt php 7 từ source code trên centos, cách cài Đặt php 7

Trong nội dung bài viết này obatambeienwasirherbal.com đã hướng dẫn các bạn cài để PHP 7 bên trên CentOS 7.

Xem thêm:


Cài để PHP trên CentOS 7

1. Điều kiện tiên quyết

Trước lúc bắt đầu, hãy bảo đảm an toàn rằng các bạn có một VPS áp dụng hệ điều hành và quản lý CentOS 7.

ĐĂNG KÝ NGAY

2. Kích hoạt Remi repository

Trong nội dung bài viết này obatambeienwasirherbal.com sẽ thực hiện Remi repository để cài đặt PHP 7. Chạy những lệnh sau để kích hoạt cả kho EPEL cùng Remi:

yum install epel-release yum-utils -yyum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm -y

3. Thiết đặt PHP 7 trên CentOS

Bắt đầu bằng phương pháp kích hoạt kho lưu trữ Remi PHP 7:

yum-config-manager --enable remi-php7xTrong đó 7x là phiên bạn dạng php 7 các bạn muốn cài đặt, ví dụ: php70, php71, php72, php73, php74Cài đặt PHP 7 và một trong những modules PHP phổ biến nhất bởi lệnh sau:

yum -y install php php-ldap php-zip php-embedded php-cli php-mysql php-common php-gd php-xml php-mbstring php-mcrypt php-pdo php-soap php-json php-simplexml php-process php-curl php-bcmath php-snmp php-pspell php-gmp php-intl php-imap perl-LWP-Protocol-https php-pear-Net-SMTP php-enchant php-pear php-devel php-zlib php-xmlrpc php-tidy php-opcache php-cli php-pecl-zip unzip gccCác chúng ta cũng có thể kiểm tra phiên bản PHP được setup bằng lệnh sau:

php -v

*

4. Cấu hình PHP 7 vận động với Apache

Nếu ai đang sử dụng Apache làm sever web của bản thân thì chỉ cần khởi rượu cồn lại thương mại dịch vụ Apache bởi lệnh sau:

systemctl restart httpd

5. Thông số kỹ thuật PHP 7 chuyển động với Nginx

Không y như Apache, Nginx không có cung ứng tích hợp để xử lý các tệp PHP, do vậy chúng ta cần thiết đặt một ứng dụng riêng là PHP-FPM để xử lý những tệp PHP. Để cài đặt gói PHP FPM, hãy chạy lệnh sau:

yum install php-fpm -yTheo khoác định, PHP-FPM đã chạy bên dưới quyền user apache trên cổng 9000. Công ty chúng tôi sẽ biến đổi người sử dụng thành nginx và chuyển từ TCP socket sang Unix socket.

nano /etc/php-fpm.d/www.confCác chúng ta cần biến hóa các loại sau đây


…user = nginx…group = nginx…listen = /run/php-fpm/php7.sock…listen.owner = nginxlisten.group = nginx

Set owner cho thư mục /var/lib/php bởi lệnh sau:

chown -R root:nginx /var/lib/phpSau khi chỉnh sửa cấu hình, hãy khởi động thương mại & dịch vụ PHP-FPM:

systemctl enable php-fpmsystemctl start php-fpmTiếp theo, chỉnh sửa file vhost cùng thêm thông số kỹ thuật để Nginx có thể xử lý những tệp PHP:

server # . . . Other code location ~ .php$ try_files $uri =404; fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/php7.sock; fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; Để thông số kỹ thuật mới bao gồm hiệu lực, hãy khởi hễ lại dịch vụ thương mại Nginx:

systemctl restart nginx

6. đoạn clip cài đặt

7. Kết luận